kapar

Ohälsa

Flyttfirmor göteborg
InomhusmiljöMiljön i vår bostad eller byggnader vi vistas i påverkas av såväl byggnaden, dess tekniska installationer, dess skötsel och användning. Emissioner från nya byggnadsmaterial, som är en effekt av energikrisens energibesparande åtgärder, har länge diskuterats som bidragande orsak till ökad ohälsa. Även betydelsen av livsstil och levnadsvanor kan ha stor påverkan. Våra vädringsvanor, städrutiner och användning av kemikalier, innehav av husdjur, rökning och matlagning har alla betydelse på såväl temperatur, drag och luftfuktighet som luftkvaliteten (lukter, damm, partiklar, tobaksrök, koldioxidhalt). Otillräcklig ventilation i samband med försämrad luftkvalitet kan leda till förhöjda halter av dammpartiklar.Hög luftfuktighet eller fuktskador orsakade under exempelvis byggnation, kan bland annat främja tillväxt av mögel och andra mikroorganismer. Överkänslighet samt allergiska och astmatiska symtom har visat sig vara kopplade till innemiljön i bostaden. Symtom kallat ”Sjuka hus-symtom” påvisar också ett samband mellan ohälsa och innemiljö, genom till exempel trötthet, hosta, huvudvärk eller irriterade luftvägar. Flyttfirma göteborg

Hej världen!

Välkommen till improveme.se. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller ta bort det och börja blogga!