Svenn Dybvik

שבת

Man må se enkeltmennesket bak lidelsene, sier mange.

Men man må også ville se det flokkstyrte bak diagnosene, sier bloggen.

Det er ikke sikkert det er forsvarlig behandling å tillegge individuelle behov for mye vekt dersom hensiktene er å forbli på uføretrygd og å gjøre svært lite i sine hverdager for å VILLE bli friske og uføretrygdefrie?

Dersom individuelle behandlinger bare fører til at fokus rettes mot det å oppnå uføretrygd istedenfor hvordan bli friske er det grunn til å mistenke at individualitetens mønster og ønsker om å oppnå fordeler overskygger målet med behandlingen som burde være friskhet og uføretrygdefrihet.

Det finnes ingen indikasjoner på at økt tilrettelegging og økt fokus på psykisk helse og rus og økende individuelle tilpasninger i behandlinger og aktiviteter for denne gruppe mennesker har ført til en mindre økning av uføretrygdede innen psykisk helse og rus. Tvert i mot har økt fokus og store tildelinger av offentlige midler til aktiviteter for denne gruppe mennesker de senere år, bare ført til flere uføretrygdede innen segmentet psykisk helse og rus.

I og med at ingen uføretrygdede innen psykisk helse blir friske og går tilbake til å være arbeidssøkende igjen uten diagnoser, selv om individuelle tilpassninger er det rådene i behandlingen av de, må en kunne mene at for mye ”individualitet” hos de i behandlingen av de bare gjør de sykere og mindre egnet til å bli friske og trygdefrie!

Selvfølgelig kan en også tillegge at det at de ikke blir friske kan ha en viss årsak i at en del av disse IKKE er syke 🙂 Altså at de er trygdemisbrukere og diagnosemisbrukere for pengenes skyld.

Det kan OGSÅ tyde på at dette ikke er annet enn en flokkstyrt epidemi (Den Uføretrygdede Pandemien)…

”DUP”

https://blogg.improveme.se/gentemot/2021/02/13/130221/

…der hensiktene med diagnostiseringer er penger og kompensasjon for talentløshet, eller at man ikke vet hva man vil eller egner seg til i sine liv.

Slik bloggen oppfatter det ut fra mennesker bloggen har møtt og snakket med med diagnoser både som ME og diagnoser innen det såkalte autismespekteret, er det ingen ting som tilsier at denne gruppe mennesker ikke kan ha en rekke jobber der de ikke direkte kommer i konflikt med sin diagnostisering for det. Spørsmålet er om de leter nok etter jobber som passer for de????

Dere som har slike sykdommer – legg gjerne igjen en kommentar her på bloggen hvilke interesser dere har eller har hatt som har vært eller som er av ”reell natur” for dere – Hva dere hadde satset på dersom dere var friske – Hva dere vil med deres liv DERSOM dere var friske og uten diagnoser –
Kanskje mange av dere ikke har visst hva dere har villet bruke deres liv til uansett diagnose eller ikke? Og at DET ER DET som er hele sykdommene til dere?

Ja, hvor mange arbeidssøk har mange av de hatt på jobber som ikke berører deres diagnoser nok til å IKKE søke på jobbene?

Det er mulig at det ikke finnes jobber for mange av de. Men DET er ingen sykdom 🙂

For dersom mange uføretrygdede mener de er ”kreative” og ”umåtelig spirituelle”? – Hvorfor oppretter de ikke sine egne jobber da når de er så ”kunstneriske anlagte” og ”åndelige alternative” slik mange slike hevder de er?

Bloggen tror – ut fra de bloggen selv har møtt som er uføretrygdede innen alle de nymotens og svært populære flokkstyrte diagnoser å få penger for i Norge – at det er det at disse mennesker er for vanskelige å ha med å gjøre både i arbeidslivet og i sitt private – til at det ikke er bare å uføretrygde de for å få de til å holde kjeft og å ikke blande seg for mye inn i samfunnet – De lager bare bråk og er frekke på andres bekostning likevel.

Det er et sykdomstegn at Mental Helse har fått tatt over eller ”kuppet” på mange områder retninger innen det menneskelige sjelsliv som knapt kan sies å ha andre hensikter enn at pasientene skal få seg uføretrygd som et istedenfor sosialhjelp, og at legemiddelindustrien skal få snylte på staten med stor vilje og entusiasme.

Så lenge som oppimot INGEN blir friske og trygdefrie av det helsevesenet har å fare med for alle disse med merkelige diagnoser innen psykisk helse og rus i landet, tar bloggen det som en bekreftelse på at de metoder som benyttes i behandlingen av slike er feil.

Enkelte leger har en overdreven sykemeldingshistorikk for sine pasienter. Det er vanskelig å tro at dette ikke er annet enn en ren utnyttelse av offentlige midler på en umoralsk og parasittisk/middistisk måte.

Det ER (som nevnt også i innlegget 13. februar i år) grunn til å tro – ut fra en del dokumentasjon bloggen sitter på – at enkelte leger har misforstått sin rolle med henhold til refusjonskrav til staten. Hos slike er det også å anta at de samtidig har misforstått hva sin rolle skal være for å gjøre sine pasienter friske og uføretrygdefrie. For RESULTATET av en hver behandling må først og fremst dreie seg om FRISKHET og fri fra trygd.

Bloggen har møtt mange uføretrygdede (noe den skal spesifisere og personifisere nærmere ut over senvinter/vår) og INGEN av de hverken vil eller ”må” bli friske og trygdefrie.

Legene de har har ikke anelse hva som skal til for å gjøre de friske og trygdefrie, og de trygdede selve er ofte for talentløse og for evneveike til å kunne planlegge noe som helst fremover i sine liv. Ja, mye av problemene de såkalte ”uføre” har er IKKE sine barndommer/oppvekster eller hva de har ”opplevet” bakover i sine liv .- Problemet ligger i at de er for lite skapende og kreative av natur til å planlegge sitt fremover for og FREMOVER MED – som kan være til nytte for å ville bli friske og trygdefrie nok – til MED DET å MÅ og SKAL tjene felleskapets beste.

”Mental Helse” har kuppet de fleste normale livskriser hos mennesket & med det fått lov til å forvri det til diagnoser & uføretrygd.

Det er på tide med ÆRLIGHET igjen i landet og at folk slutter å sykeliggjøre seg for bagateller for uføretrygdepengenes skyld.

I utgangspunktet har bloggen eller da bloggens forfatter hverken noe spesielt mot uføretrygdede personer eller noe mot at mange ikke finner ut av sine liv eller vet hva de har lyst å vie sine liv til – og velger da heller å skaffe seg diagnoser og trygd for å få kompensere for slike mangler mentalt – oftest ut fra manglende talent og kreative evner i så måte.

MEN bloggen har noe mot at slike da skal ha frikort til kriminalitet og å få gjøre hva de vil uten omtanke for andre, samtidig som de får godt betalt av det fra staten.

Bloggen mener også at sykeliggjøring av normale livskriser og bagateller i et menneske sitt liv bidrar til å redusere menneskehetens muligheter som skapende, kreative og viljesterke eksemplarer av Guds skaperverk!

Det er en kjent sak at uføretrygdede innen mange mentale lytelandskaper i Norge som da gir de penger for lyter, er de minst kreative – de minst åndelige – og de med lavest forutsetninger til å forstå seg selv av alle. Men dette er i og for seg ingen ”sykdom” eller ”diagnose”. Det er INGEN sykdom å ha lav IQ, ha lave kreative evner eller å være dårlig utrustet til å forstå sin egen virkelighet.

Det er også vanskelig å tro at det finnes tabletter eller ”behandling” mot å være korka eller det å være lite skapende av menneskenatur.

Klart en del har sikkert hatt det både tungt & tøft i livet, men det er ingen PLIKT å bli hverken rusmisbrukere eller å få seg til å feile noe innen det mentale lytelandskapet av den grunn.

For en kan knapt tro det er mulig hva mange der ute får seg til å feile for å kompensere for at de ikke vet hva de vil, skulle burde ha blitt eller ville å ha fått å være.

Alle er vi ikke født like spennende & sosiale av oss. Men det er ingen sykdom å være talentløs, evneveik & å ha lave forutsetninger til å få et interessant & spennende liv.

שבת

Regjeringen la frem sin proposisjon 19. februar til Stortinget (forslag til lovvedtak) med henhold til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20202021/id2835248/

Den virker ikke veldig gjennomtenkt etter bloggen sin mening. Spesielt ikke gjennomtenkt nok med tanke på at de brukerdoser som skal få være avkriminaliserte neppe er hverken produserte eller distribuerte innen det skattemyndighetene kaller for stueren bedriftsbeskatning eller da personbeskatning.

Dersom rusmisbrukere skal få dette frikortet til heleri bør de i hvert fall fremvise kvittering fra hvor og av hvem de har kjøpt disse brukerdosene – og at denne summen trekkes fra trygdeytelsene de mottar fra det offentlige.

Det er ingen rimelighet at rusmisbrukere skal få bruke rusmidler uten momsplikt på ”varene sine” og uten innsyn fra skattemyndighetene med henhold til hvor varene er produserte …og fra HVEM disse varene er distribuerte fra – og som ”et etter på” da få bekostet behandling gratis av staten for bruken av disse innkjøpene og ”varene”.

Dette er bare nok et fordekt frikort til uføretrygdede rusmisbrukere til å få bedrive virke langs sin trygdede fritid som ikke tjener samfunnets beste. De fleste rusmisbrukere har skaffet seg diagnoser innen det som går under uføretrygd som politisk korrekt trygdedygd innen segmentet psykisk helse og rus. Slike bruker sjelden sin uføretrygdede fritid til å ville nok for å bli friske og trygdefrie.

Det snakkes til stadighet om at disse trygdedygdede innen psykisk helse og rus er de ”sårbare grupper” i samfunnet. DET er feil.

Sårbare grupper i samfunnet er de som blir utsatte for de overgrep og kriminalitet som personer innen psykisk helse og rus påfører andre i samfunnet.

Kriminelle handlinger SKAL stigmatiseres. Det er slik en rettsstat må fungere. De som begår kriminalitet må stigmatiseres som kriminelle.

Kriminalitet ER en dårlig holdning og samfunnet må stigmatisere dårlige holdninger. Dårlige holdninger i samfunnet de seneste årene har ført til enorme økninger i uføretrygdede blant psykisk helse og rus.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til dagbladet:
”Det er et stort paradoks at vi har brukt straff i tiår etter tiår og samtidig sett at det ikke har noen effekt. Vi har bare fortsatt å øke straffene – som ikke virker – og brukt mer og mer av det, sier en oppgitt Bent Høie.”

https://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-vanskelig-det-plager-meg-virkelig/73401269

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar aldeles feil når han sier (i følge dagbladet.no) at det har vært en økning i tilstrekkelige straffereaksjoner mot ruskriminelle.

For ser man på antall anmeldelser av rusmisbrukere og antall som faktisk blir straffet har det vært en kraftig tilbakegang i straffereaksjoner mot personer innen psykisk helse og rus de seneste årene – selv om antall av kriminalitet begått av uføretrygdede innen psykisk helse og rus nærmest har eksplodert i det samme tidsrom. DET kan tyde på at straffereaksjonene mot denne gruppe mennesker har vært for lav og at de nærmest har frikort til kriminalitet under dekke av ofte da psykiatriske diagnoser og falske opplysninger til sine leger med henhold til trygdemisbruk og diagnosemisbruk.

Det en kjent sak at de fleste trygdede rusmisbrukere IKKE ønsker selv å bli behandlet tilstrekkelig til at de mister uføretrygden sin og må tilbake til det å være arbeidssøkende på sosialhjelp.

Det er ingen gruppe i samfunnet som mottar mer tilbud og får mer tilbud om behandling enn rusmisbrukere.

Det er ingen gruppe i samfunnet som misbruker mer de tilbud som kunne være til fordel for de i et behandlingsøyemed, enn uføretrygdede kasus innen psykisk helse og rus.

Det er IKKE fordi de har hatt en vanskelig barndom eller oppvekst. (slik Bent Høie delvis forsøker å forklare det hele med i artikkelen fra dagbladet.no det er henvist til)

DET er FORDI de ikke får nok strafferettslige reaksjoner på sin oppførsel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar altså feil – Det er behandling i form av trygd, tvilsomme diagnostiseringer for å oppnå frikort for kriminalitet og for lite stigmatisering som ikke har nyttet.

Mer skam forbundet til rusmisbruk, mer fordommer og mer beinhårde tvangstiltak – og at rusmisbrukere må vise vilje i sine trygdede hverdager til å ville bli friske og trygdefrie – er det som hjelper denne gruppe mennesker best til å få bedre holdninger – og med det bedre oppdragelse og folkeskikk i hvordan de skal oppføre seg ute i samfunnet.

I dag er det tøft hos ungdom å ruse seg. Det er høy aksept for såkalte unge uføre med psykiske lidelser som kompensatorium for evneveikhet og manglende forutsetninger – og det er en rimelig stor aksept for at samfunnet skal synes mer synd på overgripere som er rusmisbrukere eller diagnostiserte innen psykisk helse enn man skal synes synd på ofrene til hva samfunnet til stadighet utsettes av uheldige virkninger med fra denne gruppe mennesker.

Regjeringen skriver:
”Stigmatisering forstått som en negativ merking, for eksempel systematisk å tillegge en gruppe særlige dårlige egenskaper, har betydning for utviklingen av samfunnets holdninger til gruppen som sådan. At stigmaet som hefter ved narkotikabruk gjennom flere tiår med kriminalisering også har betydning for befolkningens syn på brukergruppen, må anses å være hevet over tvil.”

”Å redusere stigma, både det tilsiktede stigma og de utilsiktede negative følgene av straffeforfølgning av mennesker med narkotikaproblemer er således et grunnleggende utgangspunkt for regjeringens rusreform. Rusfaglige, ruspolitiske og rettspolitiske hensyn som omtales i NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, understøtter dette synet.”

Bloggen mener at reduseres stigma reduseres samtidig de moralske verdier med henhold til den belastning samfunnet har med rusmisbrukere og hvilke dårlige tankegods og holdninger disse har for et friskt, kreativt og fremtidsbærende samfunn.

Slik Bent Høie fremstiller det i artikkelen i dagbladet.no kan det se ut som at han nærmest mener det er en PLIKT å bli rusmisbruker dersom barndommene eller oppvekstene har vært ”tøffe”.

De fleste med tragiske barndommer eller tøffe oppvekster blir IKKE blir hverken uføretrygdede innen psykisk helse eller de blir rusmisbrukere i verden. At de statistikker Bent Høie henviser til viser det motsatte er fordi at hans statistikker inkluderer bare de som har oppsøkt omsorgsvesenet i Norge og ofte da ut fra et ønske om penger/uføretrygd som resultat av sitt oppsøkende virke med ”problemer som trygdegrunn” overfor leger/NAV.

De land som deler av rapporten henviser til som skal være med på å legitimere lovforslaget til regjeringen har en helt annen velferdsstruktur med henhold til ytelser fra folketrygden enn det Norge har.

Regjeringen bør være opptatt av og å øke støtte til de som har blitt utsatt for trafikkulykker og annen kriminalitet der rus/medisinmisbruk og psykisk helse er årsaker til det hele.

Lovforslaget (prop.-92-l-20202021) er uhumant og lite medmenneskelig. Det favoriserer mennesker med laverestående moralske verdier.

Å avkriminalisere brukerdoser til eget bruk øker sjansene for at slike setter seg i bilen og kjører med en brukerdose innabords. Det øker sjansene for at ”det ikke er så nøye å ta seg en liten en” før de kjører bil. Det øker mulighetene for at ungdom mener rus som substitutt som et istedenfor å gå mer i dybden av seg selve blir gjengs mal.

Regjeringen er ikke tydelig på hva slags behandling de mener skal nytte for rusmisbrukere fremover som et istedenfor straff. Den enorme pengebruk som har vært kanalisert til behandling uten effekt for psykisk helse og rus de seneste årene, har ikke ført til annet enn en storslagen økning av antall uføretrygdede i Norge. Hele 177% på bare tre år.

שבת

Det er klart det er mistenkelig, i et så rikt & velstående land som Norge, at økningen av syke (uføretrygdede) er så markant de seneste årene.

Det er mistenkelig at i et land der forutsetningene til å holde seg friske & sunne er av de aller beste i hele verden, skal være så mange personer som da kaller seg ”uføre” ut fra meget suspekte årsaker.

Kanskje er det rett & slett for lite mistenksomhet, & for lite fordommer, mot en del grupperinger av uføretrygdede‽

Det er mer fordommer mot feite mennesker i dag i landet enn det er fordommer mot uføretrygdede innen psykisk helse.

Det er mer mobbing av feite & friske mennesker på nett i Norge, enn det er mobbing av kriminelle kasus innen segmentet psykisk helse & rus.

Hva er det som er så statlig stas med å overfavorisere mennesker som ikke er førlige mentalt blant det friske i et samfunn‽

Er det det at de er litt eksotiske med rare navn på diagnoser & lyter de klarer å bli trygdet for‽ – som jo strengt tatt ikke er så veldig mye annet enn at de er underernærte på folkeskikk, tvang & disiplin både hjemmefra & fra det offentliges side‽

De skaffer seg diagnoser som skal kompensere for at de ikke klarte å bli det de mente de burde ha blitt, ville å ha å kunne bli, eller skulle å få ha å være.

HVA ER DET som er så statlig kjekt med å favorisere mennesker som ikke er førlige mentalt blant det friske i et samfunn‽

Er det holdningen til at det sykeliggjorte sitt verdigrunnlag som noe sykt, skal være mer verdt enn det friske sin verdi som noe friskt‽

Hva er det med Norge & tilretteleggingen for uføre til å la de få drive med så mye kriminalitet de vil på nettet uten å bli straffet for det‽

Er det velferd å legge så til de grader til rette for at mentalt handikappede mennesker skal få utøve så mye kriminalitet de vil i samfunnet uten at det får tilstrekkelige konsekvenser for de‽

For er man trygdet for en psykisk diagnose, så er man mentalt handikappet.

Uansett om de har skaffet sin trygd på falske premisser – diktet opp noen historier til sine leger om sine barndommer eller oppvekster vet dere – for alt kommer vel an på hva disse kasus bretter ut om til sine leger vel‽ – eller de har gitt sine leger korrekte opplysninger – så kommer man ikke utenom det faktum at alle psykiske sykdommer som fører til uføretrygd ER & må anses som et mentalt handikap.

Spørsmålet er hva disse da mentalt handikappede gjør i sin trygdede hverdag for å ville bli friske‽

Det er all grunn til å tro – ut fra de fleste uføretrygdede bloggen har møtt – at det er et visst ønske fra de uføretrygdede selve å helst ikke ville bli friske & diagnosefrie – slik at de må gå tilbake til å være arbeidssøkende & de havner på sosialhjelp igjen.

Formålet med å skaffe seg diagnoser & ullen uføretrygd for mange av de er å skjule innsyn & å forhindre innblanding fra myndighetene hva de driver med i sine trygdede hverdager, som neppe kan sies å ha noe med innsats til å ville bli friske & trygdefrie å gjøre.

Ved å diagnostisere seg til uføretrygd har de den dekning de behøver for å få fortsette sitt kriminelle virke. Blir de avslørte sørger diagnosene de har skaffet seg for at de ikke kan straffeforfølges (psykiske diagnoser).

For det er påfallende i et så rikt land som Norge, der den allmenne helsetilstanden hos folk flest er av de beste i verden, at det ut fra folketallet er inget annet land i verden der en større andel av befolkningen livnærer seg på å være uføre.

Det er rett & slett noe som ikke stemmer. Det er nærliggende å tro at det finnes et stort antall uføretrygdede i Norge som har skaffet seg uføretrygd på falske premisser, & at de har skaffet seg diagnoser innen en del mentale lytelandskap for at det skal være vanskeligst mulig å definere hva som skal til for å gjøre de friske & trygdefrie. Hensikten med sin uføretrygd er rett & slett at de skal få mer penger for en lyte på trygd, enn det de ville ha fått som friske på sosialhjelp.

Hva er det egentlig som er velferd i å gi trygd til personer som ikke ønsker selve å bli friske & trygdefrie‽

Ja, hva er det egentlig som er velferd i å gi trygd til personer som ikke ønsker selve å bli friske & trygdefrie‽

ER det egentlig VELFERD å gi trygd til personer som IKKE ønsker selve å bli friske & trygdefrie‽

Hva driver alle uføretrygdede innen psykisk helse & rus med på sine uføretrygdede hverdager for å ville bli friske & trygdefrie‽

De som virkelig er uføre, & som virkelig er syke & som trenger uføretrygd ser man sjelden på nettet eller på sosiale media. De har liten eller ingen evne ut fra sine lyter å hverken arbeide med noe på nettet eller i andre sammenhenger. Slike er selvfølgelig berettiget midler fra det offentlige i et velferdssamfunn som i Norge. Slike trenger omsorg & respekt.

– MEN – så er det denne gruppe uføretrygdede som har som hvitvaskingsprosjekt å selge narkotika, psykiatriske medisin & andre kriminelle saker over nett som da en må anta IKKE er syke nok til å bli tildelt uføretrygd. I hvert fall ikke ut fra de ”selgerjobber” de har både i sin virkelige hverdag & i sine mer virtuelle hverdager.

Kan en uføretrygdet ha en selgerjobb innen narkotika & psykiatriske piller som bijobb til sin uføretrygd er vel ikke denne personen mer ufør at han eller hun kan ta seg selgerjobber innen andre salgsvarer &så – & droppe det å motta uføretrygd‽

Eller er det slik at mange uføretrygdede BARE kan jobbe med kriminelle ting & IKKE ta seg arbeid med ukriminelle ting‽

At hensikten med hele påklistringen & sykeliggjøringene av seg selv med lyter & diagnostiseringer for å oppnå uføretrygd er bare en fordekt mulighet til å være kjeltringer & pakk‽

Det er all grunn til å tro at uføretrygdede som ikke bruker sine ”uføre” hverdager, til å finne ut hvordan de skal bli friske & frie fra sin uføretrygd tilhører sistnevnte grupppe uføretrygdede innen diagnosene psykisk parasittisme & mental middisme.

Noen av de ER kanskje for syke til å VILLE bli friske‽

Andre igjen klistrer på seg det å være syke nok for pengenes skyld…
…eller fordi de ikke hadde talent & evner nok til å være den de mente de burde ha vært – burde ha blitt eller trengte å skulle ville burde måtte kunne være…

Men husk at sykeliggjøring av seg selv på falske premisser ER et hån mot skaperverket fra GUD.

Jesus helbredet syke fordi han mente at syke VILLE bli friske. Han helbredet ikke syke for at de IKKE ville bli friske. De syke hadde et ønske om å bli friske. DERFOR helbredet Jesus de syke.

Det er å anta, ut fra det bibelen hinter til mellom det som er friskt & det som er sykt, at det som er friskt skal ta vare på det som er sykt. I det ligger det en viss innforståtthet i at det som er sykt ser fordeler med å VILLE bli friskt.

Mange uføretrygdede har ikke et dypt nok ønske eller vilje til å VILLE bli så friskt at det ikke belaster det som er friskt på en uheldig måte.

Jesus – forresten – er vel ikke så veldig populær lenger i Norge‽

For det er vel ingen Jesus i verden som kan måle seg med et saftig behovsprøvd eller finurlig fakelicious behagsprøvd vedtak om mye penger i uføretrygd fra velferdsguden eller omsorgsjesusen NAV likevel‽

For selv GUD er ikke så populær i Norge lenger.

Diagnoser som gir uføretrygd er mer populært. Det er mye motstand mot slik Jesus forkynte at menneskene burde være i samfunnet. Det blir kanskje for mye krav & belæring for folk flest vet dere. Diagnoser & uføretrygd er mye enklere for folk å forholde seg til fordi det er nærmest blottet for både krav & belæring.

Dessuten er rettsvernet & rettssikkerheten på plass hos de uføretrygdede. Er de først uføretrygdet er veien til å få seg til å leve uten ansvar for sine omgivelser relativt stor – i hvert fall innen psykisk helse & rus.

Rettsvernet & rettssikkerheten for det friske er ikke like godt ivaretatt som det rettsvernet & rettssikkerheten er for det syke, hverken i den virkelige verden i Norge i dag, eller i den mer virtuelle verden i Norge i dag.

Det bevilges alt for lite midler til å verne det friske mot de konsekvenser diagnosene hos det syke utsetter det friske for.

Det bevilges riktignok mye midler til at det syke skal ha lov til å forbli sykt uten å vise nevneverdig vilje til at den fremste oppgaven til det syke BURDE være å bli friskt.

Så lenge som dette er kun å betrakte som et anliggende det-syke-seg-i-mellom, så er det vel greit nok‽

Men når dette anliggende utgjør en ikke ubetydelig trussel for likeverd & likhet i samfunnet, har samfunnet et ”likerettethetsproblem”.

Ser man på den formidable økningen av antallet uføretrygdede i Norge de seneste årene, må man innse at tiltak & øremerking av midler til denne gruppe mennesker har vært oppimot mislykket.

Mye av det kommer av at man har satset på ”hva denne gruppe mennesker mener er best for de selve”.

Problemet er at de diagnoser mange av disse er uføretrygdet for innebærer NETTOPP at de ikke vet sitt eget beste nok til å vite hva som er best for seg selve.

For hadde de visst sitt eget beste eller hva som er best for de selve, hadde de vel ønsket seg mest av alt å VILLE vært friske & trygdefrie‽
…eller kanskje DOPfrie‽

For det er en kjensgjerning at det er det at de ikke tør å se virkeligheten i edru tilstand som må sies å være den EGENTLIGE sykdommen hos mange rusmisbrukere. Kanskje må det mer TVANGSTØRRING til for å få bukt med problemet‽

Favoriseringen i mainstream media & blant særorganisasjoner & interesseorganisasjoner innen psykisk helse & rus av personer som ikke i egentlig forstand er berettiget uføretrygd går ut over de svake & minoritetene i et samfunn. Det er de som virkelig er syke & som virkelig trenger omsorg & støtte som blir skadelidende når midler øremerkes til helseprosjekter ut fra feiltuftede lobbyvirke & den grådighetskultur en finner i en rekke organisasjoner & foreninger der egennyttligheten teller mer enn humaniteten. Det gjelder forsåvidt både innen såkalte kristen-light grupperinger som Frelsesarmeen & Kirkens Bymisjon &så det, men &så for en rekke andre mer eller mindre statsstøttede/offentlige støttede prosjekter innen psykisk helse & rus. Der ideologiene er grumsete. Der motivene er sleiske som slørete. Der trygdemisbruk & diagnosemisbruk er en ikke ubetydelig del av virksomheten.

Det er mye medlemstalljuks & brukerantalljuks i flere særorganisasjoner & interesseorganisasjoner innen psykisk helse & rus. Nyttige tiltak innad i disse organisasjoner & foreninger for å få sine medlemmer & brukere trygdefrie finnes ikke.

Det er for liten – eller ingen – oppsøkende kontroll fra hverken NAV eller andre myndigheter hva disse offentlige støttede organisasjoner & foreninger EGENTLIG driver med.

Mer & mer & for mye som for mer går det i retning av å biologisere psykiske lidelser – til & med rusmisbruk skal biologiseres – Selv om rusmisbruk bør vel oftest helst betraktes som et ugunstig selvforskyldt miljøbetont anliggende. Greitt nok det kan sikkert være en ”lidelse” for mennesker som ikke tør å se virkeligheten sin i edru tilstand.

”Alle tåler vi ulikt” pleier rusmisbrukere å si. Men et sted for hva som SKAL tåles for at det offentlige skal betale vedkommende for å tåle for lite, mener bloggen en bør tørre å diskutere mer.

Årsakene til omsorgsvesenet gjerne vil biologisere en del lyter som det går an å få uføretrygd for, kan godt ha en viss sammenheng med at foreldrene til både uføretrygdede barn innen psykisk helse & rus, slipper da lettere unna å ha skyldfølelse for at det er dårlig barneoppdragelse som er grunnene til at barna blir rusmisbrukere eller havner på uføretrygd innen det mentale lytelandskapet – & at det er ofte manglende måtehold, disiplin som grensesetting som er mye av årsakene til at barna til slike foreldre alt for lett tyr til sykeliggjøring av selvet – & dernest skaffer seg diagnoser innen det mentale lytelandskap å ville bli uføre på.

Det er manglende moraloppdragelse, folkeskikk, disiplin & måtehold kombinert med foreldrenes ”skjulte dagsorden” i sine hverdager & foreldre som ikke klarer å formulere seg tydelig nok språklig, som er årsakene til at barna deres havner innom DPS, autismespekteret av tullediagnoser, & de fleste av de lettere diagnoser innen det mentale lytelandskapet.

Tyngre psykiske diagnoser er selvfølgelig mer å regne som et uttrykk for at barna selve ikke har de nødvendige forutsetninger & derav iboende kvaliteter som kreves for en mer åndsfrisk menneskenatur in persona.

De foreldre bloggen har møtt på ulike måter gjennom livet med barn som har psykiske lidelser eller med barn som er blitt rusmisbrukere, har bloggen helt klart kunnet se foreldrenes manglende evner i kombinasjon med foreldrenes dragninger mot det under middelmådige mentale, som en ikke udirekte årsak til barnas understimulering av viktige verdier for å unngå å bli kasus innen psykisk helse & rus.

Resten av årsakene må for en stor del nok ha sin grunn i at barna selve er ukreative individer. De mangler oppfinnsomhet, skaperkraft & trenger mest av alt å oppdras til å lære å kjede seg mer. Altså lære å kjede seg like mye som deres kjedelige diagnoser ofte belaster samfunnets friske med.

Klart en del har sikkert hatt det både tungt & tøft i livet, men det er ingen PLIKT å bli hverken rusmisbrukere eller å få seg til å feile noe innen det mentale lytelandskapet av den grunn.

For en kan knapt tro det er mulig hva mange der ute får seg til å feile for å kompensere for at de ikke vet hva de vil, skulle burde ha blitt eller ville å ha fått å være.

Alle er vi ikke født like spennende & sosiale av oss. Men det er ingen sykdom å være talentløs, evneveik & å ha lave forutsetninger til å få et interessant & spennende liv.

https://psykologtidsskriftet.no/2018/12/angrende-diagnostiker

Angrende diagnostiker.

Falske epidemier, trygdemisbruk, diagnosemisbruk & sykeliggjøring av selvet for å kompensere for talentløshet, lav IQ & manglende kreative evner…

…det er nesten ikke til å tro hva mange der ute får seg til å feile i et av verdens rikeste land. Dere på trygd med mer eller mindre tullediagnoser burde skamme dere.

Antallet uføretrygdede med diffuse diagnoser er ikke langt fra en 10% av befolkningen i Norge. DET er en IKKE ubetydelig velgergruppe det. Kanskje uføretrygdede i Norge burde snart starte sitt eget politiske parti‽
Hva med å kalle partiet ”LP” (LytePartiet)‽ 🙂

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vmngQm/livskrisen-ska-inte-medicineras-bort

Det är tyvärr inte ovanligt att jag möter människor med långa sjukjournaler, som har fått diverse diagnoser under resans gång och haft klippkort hos Försäkringskassan.

När det som borde blivit normaliserat blivit sjukdomsförklarat.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/09/livskriser–og-diagnoser/

Skal sorg & kriser kategoriseres som sykdomsdiagnoser‽

https://www.nettavisen.no/nyheter/tvang-kan-sikre-den-beste-behandlingen/3423690993.html

Mer tvang bør bli en forutsetning for behandling for å få en del grupper uføretrygdede friske & frie fra uføretrygd. De som ikke VIL la seg behandle bør da miste trygden å gå tilbake til ren sosialhjelp. De som er for friske til å ikke være syke nok til å burde behandles, har vel ikke behov for uføretrygd‽

https://www.itromso.no/sport/sprek/Refser-ny-norsk-healingstudie–Fullstendig-bortkastet-bruk-av-forskningsmidler-264211b.html

Healingstudie: – Fullstendig bortkastet bruk av forskningsmidler.

At en stor del av uføretrygdede får lov til å på sin betalte fritid av staten å drive med mye alternativistisk vås, har kanskje ført til bare flere uføretrygdede‽ Det har i hvert fall ikke ført til flere uuføretrygdede.

Hva driver egentlig særorganisajoner & interesseorganisasjoner innen psykisk helse & rus med, utenom en del former for kosenettotrygd-hobbyer som verken gjør sine brukere friske eller mindre avhengige av trygdeytelser‽

Har mange av disse særorganisasjonene & interesseorganisasjonene fått for mye tildelinger av statsstøtte for å fungere som fordekte buler for nettkriminalitet, fordekt salg av narkotika & psykiatriske medisin & omfattende trygdemisbruk‽

I media utad for i sine egne mainstream mentale midd-media innad, reklamerer de for seg selve som rene velferdsjesuser – – & at de stadig trenger mer midler fra det offentlige, slik at sine medlemmer & brukere får fortsette sin kriminalitet, sine seksuelle overgrep på nett & sine medlemmers dopsalg fra særorganisasjonenes statsstøttede dataparker.

Hvert bidige år når det nærmer seg jul skriker disse særorganisasjoner opp i media & vil ha mer penger fra folk, slik at deres brukere kan spare mer av uføretrygden sin til å bedrive mer nettkriminalitet, kjøpe mer narkotika & ruse seg ekstra mye mer i julehøytiden.

En enslig innvandrerkvinne som sliter nærmest ræva av seg med en deltidsjobb i Norge har langt mindre å rutte med enn uføretrygdede som spiser gratis hos sine særorganisasjoner, slik at de får mer penger igjen av uføretrygden sin til å ruse seg med.

DET er så langt fra det kristne budskap & slik Jesus ville DU skulle være som det nesten går an å komme det.

Ja, hva faen driver alle disse interesseorganisasjoner & mer eller mindre brukerstyrte selvbetjeningsstasjoner for trygdemisbruk & diagnosemisbruk egentlig med i Norge‽

Får de for mye midler av det offentlige til at det er lønnsomt å yte mer bistand til samfunnets beste i det å gjøre sine klienter friske & frie fra trygd‽

Hva gjør disse særorganisasjoner innen psykisk helse & rus EGENTLIG for å motivere sine klienter til å VILLE bli trygdefrie, & ikke bare fungere som kriminelle slaver av sin utilstrekkelighet ut fra hva deres diagnoser innebærer‽

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/psykiatri/bildterapi-utan-effekt-vid-psykossjukdom/

Användning av konstnärliga metoder utan effekt.

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykisk-helse/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke-oppgaver-og-samarbeid%281%29?lenkedetaljer=vis

Politiets ansvar for psykisk syke.

– Ut fra den store økningen av nettkriminalitet i Norge utført av uføretrygdede, er det på tide at lovverket med henhold til tilgang til straffeforfølgelse av trygdede med mentale lyter på nett endres.

Justisdepartementet bør gjøre endringer i straffeloven som skal gjøre det mulig å iverksette tiltak for å beskytte samfunnet mot pakk som er såkalt ikke strafferettslige tilregnelige, men «friske» nok til å unngå tvangsinnleggelse. Frem til nå har det vært slappe psykiatere & for uegnede psykologer som har avgjort dette.

Dersom ikke leger vet nok om hva sine klienter, det seg være både vedrørende nettbruk & salg/bruk av narkotika, holder på med i sin trygdede hverdag, så er neppe nok informasjon tilstede som innhentet godt nok hos legene til at diagnostisering & dermed påfølgende trygdeutbetalinger er relevante.

Dersom psykiatere mener at det ikke er relevant nok å få mer innsyn i sine pasienters egentlige hverdager, så bortfaller mange av årsakene til de ”såkalte lidelser” pasientene selve mener de har blitt utsatte for.

Det bør gis større anledning – & bli vist større vilje av flere myndigheter – til å straffeforfølge leger der ikke tvangsparagrafen benyttes tilstrekkelig på uføretrygdede innen psykisk helse & rus med tanke på pasienters nettbruk & nettkriminalitet. MYE av all kriminalitet i Norge kan sies å ha en eller annen forbindelse til psykiatri & en eller annen sammenheng til inntak av rusmidler/medisiner.

Nettbruken & nettavhengigheten hos uføretrygdede de seneste årene kommet ut av kontroll, der slikes nettbruk ikke er forenlig med behandlingen av slike pasienter med henhold til å bli friske & trygdefrie.

Uføre med diagnoser innen det mentale lytelandskapet & innen det mer ruskokkoianske uforbedrelighetspotensiale, har fått for stor frihet ute i samfunnet ut fra hva deres diagnoser innebærer for sine omgivelser.

For mye frihet uten ansvar til denne gruppe uføre, motstrider de egenskaper diagnosene til de har med tanke på å ville bli friske nok for samfunnet til det.

For det å ikke ville bli friske & trygdefrie må i stor grad sies å være en diagnose i seg selv det &så.

Det kan se ut som om samfunnet ikke har tatt høyde for at den formidable økningen av trygdede med psykiske handikap som sitter døgnet rundt på nettet for å plage andre, er en trussel for velferdssamfunnet.

Hva alle disse med såkalte psykiske lidelser bedriver sin trygdede fritid med er for lite overvåket både med henhold til hva slike driver med av kriminalitet i sin ”virkelige” verden & i deres mer ”virtuelle” verden.

Mange i denne gruppe uføretrygdede har i sin nettvandel misbrukt den frihet & tillit de har opparbeidet seg gjennom utstrakt lobbyvirksomhet & favorisering i form av fakelicious offerroller i mainstream media i Norge gjennom en årrekke.

Psykisk syke trygdede mennesker som ikke kan straffeforfølges for ansvaret ved sin nettbruk, bør ikke få lov til å opprette kontoer på nettet, uten at en myndighetsperson står økonomisk ansvarlig for vedkommendes nettadferd.

Flere uføre i denne gruppe innen mentale lyter på trygd har verger fra NAV med henhold til å opprette bankkontoer etc etc etc – de får heller ikke ta førerkort. Men på nettet får de lov å sitte å stalke, feede & plage andre under dekke av at de ikke er klar over hva de gjør. De henviser til sine psykiatriske diagnoser om de blir avslørte.

Uføretrygdede innen psykisk helse & rus har fått lov til å opparbeide seg for mange rettigheter som har blitt misbrukt. Det er misbrukerene av den tillit samfunnet har gitt de som må ta hele skylden for det.

– Rettsvernet & rettssikkerheten for diagnosefrie mennesker må styrkes. Det må klarlegges hvem som skal stå økonomisk ansvarlig når personer med mentale handikap utfører overgrep på nettet. Det er tydelig at mange uføretrygdede er friske nok til å utføre kriminell virksomhet, men syke nok til å slippe ansvaret ved det.

Mange uføretrygdede søker om uføretrygd som ”hvitvaskingsprosjekt” for å få selge narkotika & utøve kriminalitet uten at innsyn i kontoutskrifter & innsyn i ”egentlig hverdag” kommer myndighetene for dagen – & at dette er det bakenforliggende motivet for å søke uføretrygd.

Mange skaffer seg mentale diagnoser slik at den trygd & diagnose de klistrer på seg har til hensikt å unngå å bli straffeforfulgte. At diagnosen de har gjør at de kan få fortsette kriminalitet under dekke av påklistrede mentale lyter.

Man må likevel, som i sistnevnte avsnitt, anta at i det øyeblikk han eller hun velger å heve beløpet de mottar i form av trygd for en diagnose – så har de selve erkjent at de ER nøyaktig hva sin diagnose innebærer av uheldige konsekvenser for sine omgivelser. & at det er hva sin diagnose innebærer for samfunnet de får betalt av det offentlige for. Dersom det IKKE skulle være slik, så må en kunne diskutere om uføretrygdede med mentale lidelser kan sies å ha tilstrekkelig egenrådig fri vilje til å vite sitt eget beste i stort nok omfang til at såkalte individuelle tilpasninger i behandlingen hos denne gruppe trygdede vil være til nytte for samfunnet.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JoqPqb/den-sikreste-veien-mot-ufoerhet-er-aa-vise-at-du-ikke-fungerer-lege-bj

Begrepet «sykdom» har Nav aldri tatt seg bryet med å definere. Det stilles få spørsmål til legene om det foreligger sykdom, med det resultat at alle som vil ha, får. Ferden mot uføretrygden blir å foretrekke. – Man vet mange skaffer seg diagnoser & trygd fordi de får mer penger for lyter & diagnoser enn det de ville fått på ren sosialhjelp. Etter bloggen sin kartlegging av hva uføretrygdede driver med på sin betalte fritid på trygd over en tiårsperiode (2011-2020) bør en se den formidable økningen av uføretrygdede i Norge med mer eller mindre tullediagnoser – eller det at normale livskriser får lov til å bli til diagnoser – i lys av at det er mer lukrativt å ikke ville bli friske & å forbli på trygd enn å gå tilbake til ren sosialhjelp.

https://tidsskriftet.no/2017/05/kommentar-og-debatt/utfordringer-ved-munchhausens-syndrom-0

Ved Münchausens syndrom & dets atferd ligger et underliggende ønske om oppmerksomhet, medlidenhet, sympati & eventuell vanedannende medisin. Symptomer fremtrer bare når pasienten blir observert. Misbruk av medikamenter, spesielt smertestillende & sedativer.

– De er falske, fiendtlige & frekke når man spør etter dokumentasjon på deres sykdom. Bloggen har møtt en del med Münchausens syndrom & som &så er uføretrygdede ”som tillegg”. De bloggen har møtt med Münchausens syndrom har vært veldig ivrige etter å sykeliggjøre seg ut fra diffuse anliggende som er ”litt” av kronisk art & ”litt” av psykisk ME art. Et rop om oppmerksomhet fra personer med Münchausens syndrom er ofte ikke annet enn at de vil at en eller annen sykdom skal skaffe de ryggdekning for sine dårlige evner, sin talentløshet, sine manglende sunne kreative gjøremål & SIN FORM for mislykkethet. De har en overfokusering på sine motgangsrelaterte incentiv. De skal ofte ha noe å fremstå seg som spesielle &/eller spennende med så lenge som staten betaler de for det, & fordi de ikke har så mye nyttig å fare med i sin tilværelse eller i det liv de har levd. De ønsker å klistre på seg diagnoser som får lov til å bli årsaken til at de enten ikke vet hva de vil med sine liv eller aldri har visst hva de har villet i sine liv, eller at de da har en viss indre erkjennelse av sin ubegavethet, talentløshet & evneveikhet som skal ”diagnostiseres bort” – for å unngå innsyn i deres livsløgner & livsbedrag & hva de EGENTLIG bruker sine uføretrygdede hverdager til overfor myndigheter eller til sine omgivelser.

https://forskning.no/debattinnlegg-helse-me/me-foreningen-klarer-ikke-a-skille-medisinfrie-tilnaerminger-og-alternativ-behandling/1162238

ME-foreningen klarer ikke å skille medisinfrie tilnærminger & alternativ behandling.

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/6814/browse?type=author&value=Wallin%2C+Laila+Khateeb

I Norge har nesten hver femte i arbeidsdyktig alder et vedtak fra det offentlige som sier at vedkommende er for syk til å kunne stå som arbeidssøker på det åpne arbeidsmarked, grunnet det NAV kaller «nedsatt arbeidsevne».

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/VdLW/diagnoseepidemiens-ofre

Diagnosenes Tidsalder & Diagnoseepidemienes Delirium.

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/2o4r/det-er-vanskelig-aa-vaere-tenaaring-det-er-vondt-aa-soerge-men-noen-pla

Sorg blir depresjon. Maur i rompa blir ADHD. Sjenanse blir sosial angst. Moderne psykiatri er i krise. Vi får det amerikanske psykiatere kaller «falske epidemier» med flere som får diagnoser uten at befolkningen egentlig er blitt sykere. Det gjelder blant annet ADHD, autismespekteret & bipolare lidelser. Internasjonalt har legemiddelindustrien arbeidet aktivt for å utvide det vi kaller indikasjoner for medikamentell behandling, altså arbeidet for å utvide markedene for medikamentbruk. Begrepet disease morgering, å «lage» sykdommer, er godt kjent blant fagpersonell.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/tabeller/mottakere-av-uforetrygd-etter-hoveddiagnose-primaerdiagnose-alder-og-kjonn.pr.30.06.2016.kvinner-og-menn.prosent

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder & kjønn. Det er en klar overvekt av uføre innen segmentet Mentale Lyter i Norge. Det er i denne gruppen uføretrygdede trygdemisbruk & kriminalitet er størst. Det er i denne kategori uføretrygdede at viljen til å ville bli frisk er minst.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/arbeidslivskriminalitet-og-trygdesvindel/trygdesvindel

Trygdesvindel & diagnosemisbruk er handlinger som undergraver sunne moralske verdier i samfunnet.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/arbeidslivskriminalitet-og-trygdesvindel/arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som undergraver samfunnsstrukturen. Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du tipse NAV.

https://www.nettavisen.no/na24/–svindler-nav-for-8-milliarder/3423141466.html

– Svindler NAV for 8 milliarder. Det totale anslaget for NAV-svindel er skyhøyt over det NAV klarer å hente inn.

https://www.ssb.no/ufore/

”10,5 % uføretrygdede i befolkningen 18-67 år (Oppdatert 2. juli 2020)”

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/uforetrygd/

Uføretrygd – Kvartalsstatistikk. Statistikk per 30. september 2020.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/tabeller/mottakere-av-uforetrygd-etter-fylke-og-alder.pr.30.06.2020.antall/

Mottakere av uføretrygd, etter fylke & alder. Pr. 30.06.2020. Antall.

https://forskning.no/arbeid/flere-unge-blir-uforetrygdet-nar-nav-stiller-krav/1326272

Flere unge blir uføre når de møter motstand fra NAV & ikke tåler å tilpasse seg sine omgivelser på en konstruktiv måte.

https://forskning.no/arbeid-ntb/flere-unge-blir-ufore/1714636

Flere unge uføre.

https://www.dagbladet.no/nyheter/bedre-behandlig-kunne-spart-oss-for-15-mrd-arlig/62705549

Det er blitt en stor myte i samfunnet at schizofreni ikke kan helbredes. Kostnadene knyttet til lidelsen blir enorme.

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-forekomst/?page=6

KOSTNADER: Schizofreni koster det norske samfunn mer enn all hjertesykdom, all kreftsykdom & alle revmatiske lidelser hver for seg. Dette har sammenheng med at lidelsen debuterer tidlig. Debutalder er hos menn ca. 22 år & hos kvinner ca. 24 år i gjennomsnitt. I mange tilfeller er lidelsen livslang med behov for støtte til nødvendig livsopphold, bolig & sysselsetting. De fleste pasientene vil ha behov for helsetjenester, både fra primærhelsetjenesten & spesialisthelsetjenesten i store perioder av sitt liv. Lengre sykehusopphold er regelen. 10% av landets uføretrygdede har en schizofrenidiagnose.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2001/08/16/schizofreni-biologi-eller-psykologi/

SCHIZOFRENI ER DEN mest alvorlige formen for sinnslidelse. Få blir helt friske, men om lag en firedel av pasientene har i lange perioder en ganske god sosial fungering, er uten plagsomme symptomer & greier seg i ordinære jobber. Fordi de fleste blir syke i ung alder, er schizofreni antakelig den sykdommen som representerer størst kostnader for samfunnet. I direkte (behandling) & indirekte kostnader utgjør dette om lag 5,5 milliarder kroner årlig i Norge. Det blir hevdet at forståelsen av psykiske lidelser de senere årene er blitt sterkt «biologisert». Denne trenden kommer fra USA. Schizofreni er på mange måter arenaen hvor kampen mellom biologi & psykologi utkjempes. Inkarnasjonen av galskap.

https://www.dinside.no/okonomi/norges-dyreste-lidelse/62504306

Norges dyreste lidelse. Schizofreni koster helsevesenet mer enn alle hjerte- & karsykdommer & kreftsykdommer til sammen.

https://forskning.no/psykiske-lidelser-eu-okonomi/2014/04/angst-og-depresjon-koster-mest

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 60 til 70 milliarder kroner hvert år.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/Rapport_2013_05_Trygdesvindel_i_Norge_korr.pdf

Trygdemisbruk i Norge, hovedkonklusjoner fra kartleggingen av misbruk av sykepenger.

https://e24.no/kommentarer/e24-kommentarer/syk-eller-trygdemisbruker/2816422

Leger sykmelder folk som ikke er syke. Slik må det bli, når sykefravær er gratis for både arbeidstaker & arbeidsgiver. Et flertall av diagnosene for sykmelding er uspesifiserte psykiske eller muskel/skjelett-lidelser. Dette er langtidsfraværet, & det er det som koster, nasjonaløkomisk sett. Himmelen er full lønn uten å jobbe.

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PRVj6/Krevende-psykisk-helse

Trygdemisbruk & lav arbeidsmoral. Dagbladet fastslår på lederplass 28. juli 2020 at angst & depresjon er vår nye folkesykdom.

https://www.arbeidsmiljo.no/depresjon-var-dyreste-sykdom/

Depresjon er den sykdommen som koster det norske samfunnet mest, regnet i sykepenger, uførhet & tapte arbeidsår.

https://www.napha.no/content/20317/Arbeid-og-aktivitet-bidrar-til-god-helse

Om mennesker med psykisk sykdom ikke selv tror at de kan bidra i arbeidslivet, blir det lett en sannhet, både for personen selv & for potensielle arbeidsgivere. Diagnosene depresjon & angst fører med seg de største kostnadene i form av uførhet & manglende evne til å fungere i arbeidslivet.

https://www.aftenposten.no/norge/i/56Kpe/Sykdommen-som-koster-arbeidslivet-mest

Psykiske sykdommer koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner.

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-sjokktall-psykiske-lidelser-koster-norge-60-til-70-milliarder-kroner-i-aret/61335772

Nye sjokktall: Psykiske lidelser koster Norge 60 til 70 milliarder kroner i året. Mindre alvorlige psykiske lidelser som angst & depresjon er det som koster samfunnet mest, viser nye beregninger.

https://www.dt.no/nyheter/nyheter/flere-alenemodre-jukser-med-nav-stotten/s/2-2.1748-1.7685429

Flere alenemødre jukser med Nav-støtten (Artikkel fra Drammens Tidende).

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nyheter/1048+personar+melde+for+trygdesvindel+i+2017

1048 personar melde for trygdesvindel i 2017. NAV har meldt trygdesvindel for til saman 187 millionar kroner i 2017. Dei fleste av meldingane til politiet gjeld dagpengar & arbeidsavklaringspengar (AAP).

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/12/16/195356882/nav-anslag-trygdesvindel-8-milliarder-kroner-arlig

Anslag viser at det svindles trygd for rundt 8 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer skatte- & avgiftssvindel på flere titalls milliarder. Svindelen er satt i system & at det på den måten blir mulig å lure til seg store summer.

https://www.sydsvenskan.se/2013-12-04/svart-att-skilja-sjukdom-fran-normal-livskris

Det finns en del svårigheter med psykiatriska diagnoser. Vad är psykiatri och vad är normala mänskliga svårigheter‽
Det tycker jag verkligen att man kan diskutera.

https://www.aftenposten.no/kultur/i/qn20RL/Psykiater-Allen-Frances-til-Finn-Skarderud-ADHD-ble-en-epidemi-fordi-legemiddelindustrien-sa-muligheten

Psykiater Allen Frances: – Vi gjorde katastrofale feil. De psykiatriske diagnosene er ute av kontroll. – Jeg har vært med på å skape psykiatriske epidemier. Diagnostikken er ute av kontroll. Vi må redde det normale, sier den anerkjente psykiateren Allen Frances. – Livet er fullt av smerte. Det betyr ikke at alt dette skal forstås & behandles som psykiske lidelser, sier Allen Frances. – Når vi har laget stadig flere psykiatriske diagnoser, har det vært i beste mening. I ettertid må vi innse at vi var naive, sier Allen Frances. – Vi gjorde katastrofale feil. Vi tok ikke høyde for Big Pharma (den store legemiddelindustrien. Red.anm.) Vi forsto ikke den gigantiske legemiddelindustriens pengebegjær, makt & politiske nettverk. Vi laget diagnosene, & de utnyttet det til fulle. USA er blitt en pilletrillende nasjon, barna ikke minst, & livene våre er psykiatrisert.

https://www.dagbladet.no/nyheter/mer-enn-tre-personer-ble-uforetrygdet-hver-eneste-time-i-2017/69504798/

Uføretrygdede i Norge: Mer enn tre personer ble uføretrygdet hver eneste time i 2017. I løpet av 2017 ble i snitt mer enn tre personer uføretrygdet i timen. Nav ser at andelen øker & forventer totalt 11 000 flere innen to år.

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/pod/ikt_krim_pod.pdf

Aktuelle IKT-trusler & utfordringer.

Det er en meget generell rapport politiet her legger ut. Kanskje er den så generell som lite spesifikk at hensikten med den er at ingenting blir gjort‽

Rapporten det er lenket til er fra 2015.

Siden den gang har det ikke skjedd så nevneverdig mye for å hverken forebygge datakriminalitet eller å utvise tilstrekkelige evner & INNSATSER fra politiet selv, til å ville kunne måtte burde skulle imøtekomme det lovverk som er rådende innen datakriminalitet & nettmisbruk. Spesielt da ikke med henhold til tilstrekkelige INNSATSER blant den gruppe av befolkningen i Norge der ansvarsløsheten er stor & de mentale forutsetninger er desto mindre‽

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/datakrimstrategien/id2411804/

DATAKRIMSTRATEGIEN.

Rapport fra arbeidsgruppe med forslag til overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av datakriminalitet.

Rapporten behandler datakrimtrusselen & hvordan bekjempelsen av datakriminalitet foregår i dag. Den gir en vurdering av om ansvar, roller & samarbeid fungerer tilfredsstillende, & foreslår en overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av slik kriminalitet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-14/id2621037/

NOU 2018: 14.

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet.

IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning, 2) Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser, 3) Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter, 4) Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester, og 5) Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.

Det har ikke vært utvist så mye kraft & styrke i det å videreføre de politiske festtaler som rapportene det er lenket til kanskje i utgangspunktet var ment å kunne rydde nye veier mot‽ & å måtte ville burde kunne skulle rydde nye veier til‽

Hva gjør politiet & hva gjør regjeringen for å motvirke den formidable økningen av uføretrygdede innen psykisk helse & rus, som i lys av å ha skaffet seg diagnoser for å unngå straffeforfølgelse, kan utføre så mye datakriminalitet & så mange seksuelle overgrep på nett de bare vil‽

Samfunnet står inne med & ute for et ”diagnosepreget dilemma” dersom det syke menneske, & da det som betales av det offentlige for å være noe sykt, skal ha de samme rettigheter som det friske menneske, uten at det syke menneske skal måtte kunne SKULLE stå ansvarlig for sin adferd som sykt.

For et menneske som er uføretrygdet er et sykt menneske.

Det mottar midler fra det offentlige for å ha noe sykt i seg.

Det mottar midler fra det offentlige for å ha noe sykt ved seg i sin natur med seg.

Det er det syke hos de som gjør at de mottar uføretrygd.

Bloggen går ut fra her at ingen mottar midler i form av uføretrygd uten å ha noe sykt ved seg, & at ingen mottar uføretrygd uten å dermed ha noe som er ”uført” i seg.

For er man ufør & mottar penger for det av det offentlige, så må en regne med at man da er ufør.

Hva skulle man motta uføretrygd for dersom man ikke er ufør‽

En person som mottar uføretrygd må betraktes som ufør.

I det øyeblikk en som er uføretrygdet hever pengene han eller hun mottar for å være ufør, har de selve i det samme øyeblikk erkjent at de er uføre. SLIK må man se det.

En uføretrygdet får penger for å ha noe uført ved seg. Det ligger i begrepets korrekte beskrivelse av det i følge folketrygdloven.

(i hvert fall i utgangspunktet, dersom det ikke dreier seg om trygdemisbruk &/eller diagnosemisbruk da).

De som er uføretrygdet ut fra en psykisk sykdom har da en mental skavank eller mental lyte ved seg som fører til at de mottar trygdeytelser for det.

De har et mentalt handikap kan man si.

De er handikappet mentalt & mottar midler for det.

De er ikke skikket til det normale mentalt er en SannFerdig som SannVerdig beskrivelse av det.

Det er denne uskikketheten som ”lyte” de mottar sine trygdeytelser for.

Riksrevisjonen: ”Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT”

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-politiets-innsats-mot-kriminalitet-ved-bruk-av-ikt/

Det er ikke mer enn tre lørdag siden bloggen hintet til dette.

Nå er det svært lite sannsynlig at Riksrevisjonen leser bloggen…

…men det var veldig bra timing av Riksrevisjonen dette her for bloggen sin del 🙂

Det Riksrevisjonen skriver om i sin rapport datert 2. februar i år, stemmer meget godt overens med det bloggen publiserte tidligere i år med henvisning til politiets manglende innsats vedrørende datakriminalitet & ansvarligheten ved det langs uansvarligheten til det.

For bloggen sin del er det jo mer spennende hva politiet IKKE gjør enn hva politiet gjør. Man må jo tross alt ha noe å kritisere‽ Er det ikke det som er poppis for tiden‽ Kritisere ALT utenom uføretrygdede innen psykisk helse & rus‽ For de har vel frikort til datakriminalitet‽

Her er et utdrag fra Riksrevisjonens rapport (fra 2. februar 2021).

●Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser vår undersøkelse.

●Politiet mangler kompetanse på etterforskning av datakriminalitet.

●Tiltakene for å styrke politiets kapasitet til etterforskning av datakriminalitet holder ikke tritt med utfordringene.

●Svakheter ved støttesystemer fører til ineffektiv ressursbruk og manglende oppklaring av datakriminalitet.

●Manglende samordning mellom distrikter gir utfordringer for oppklaring av datakriminalitet.

●Utfordringer ved internasjonalt samarbeid bidrar til lav oppklaring av datakriminalitet.

●Politiet prioriterer i liten grad etterforskning og oppklaring av ren datakriminalitet.

●Riksrevisjonen mener det er alvorlig at politiet i liten grad etterforsker disse sakene.

●Politiet prioriterer i liten grad etterforskning og oppklaring av ren datakriminalitet.

●Datakriminalitet er en økende trussel for norske borgere og virksomheter. Da må man kunne forvente at nasjonale politimyndigheter sørger for at politiet møter utfordringene offensivt.

https://www.politiforum.no/riksrevisjonen/krass-kritikk-fra-riksrevisjonen–politiet-mangler-kompetanse-pa-datakriminalitet/209781

Politiforum skriver blant annet dette:

Krass kritikk fra Riksrevisjonen: -Politiet mangler kompetanse på datakriminalitet

Det er en av konklusjonene i Riksrevisjonens nye rapport. De mener svakhetene er alvorlige.

Riksrevisjonen peker også på at nettovergrep mot barn og unge øker, og at en stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett, uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen. «Dette til tross for at politiet har vært budsjettvinnere de siste årene, med en økning på omkring 10 milliarder kroner siden 2010 og over 3300 årsverk siden 2012», skriver de.

«Datakriminalitet er en økende trussel for norske borgere og virksomheter. Da må man kunne forvente at nasjonale politimyndigheter sørger for at politiet møter utfordringene offensivt. Det er lite i denne undersøkelsen som tyder på at det er blitt gjort utover at politidistriktene og Kripos har brukt betydelig ressurser på seksuelle overgrep på nett», skriver Riksrevisjonen.

«Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at det ikke er tatt høyde for denne utviklingen i gjennomføringen av politireformen»

Til & med Politiets Fellesforbund, som pleier å være mest opptatt av lønn først dernest innsats 🙂 nevner &så rapporten fra Riksrevisjonen der de skriver på denne lenke:

https://pf.no/aktuelt/politireformen/politiet-far-stryk-av-riksrevisjonen

”Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som er alvorlige. Det viser en fersk rapport fra Riksrevisjonen. – Det er nedslående, men ikke helt overraskende funn, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.”

”– Politiets Fellesforbund har over lang tid repetert at mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Sånn kan det ikke fortsette. Det må tas grep for å styrke etterforskningsfaget gjennom å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn, sier Bolstad.”

VG skriver om det SLIK

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0KLaWA/riksrevisjonen-sterkt-kritisk-til-politiets-innsats-mot-datakrim

Riksrevisjonen sterkt kritisk til politiets innsats mot datakrim

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort.

En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen, mener Riksrevisjonen og peker på at nettovergrep mot barn og unge øker. Det samme gjør datainnbrudd og nettbedragerier.

– Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Det har dessverre ikke politiet, sier Riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Rapporten kommer bare dager etter at en rapport om politiets kapasitetsutnyttelse viste at den utskjelte politireformen ikke har gitt flere mannskaper i patruljebilene.

https://juristen.no/nyheter/2021/02/hard-kritikk-i-ny-rapport-riks%C2%ADadvokaten-varsler-tiltak-mot-data%C2%ADkriminalitet

Påtalemyndigheten og påtalejurister må tåle hard kritikk i Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot IKT-kriminalitet. Nå varsler Riksadvokaten tiltak.

«Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT» ble lagt fram tidligere denne uken. I rapporten benytter Riksrevisjonen sitt nest høyeste begrep for kritikk «Alvorlig», for å beskrive manglene i politiets straffeforfølgning av IKT-kriminalitet.

Rapporten er en generell kritikk av politiets evne til å avdekke og oppklare kriminalitet ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), men tar også spesifikt for seg påtalemyndigheten og påtalejuristene.

Riksrevisjonen mener det er alvorlig at det ikke er tatt tilstrekkelige grep for å styrke politi- og påtalemyndighetens kompetanse på dette feltet.

“Manglende kompetanse kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem ved at saker henlegges uten etterforskning, eller ved at de blir feilbehandlet. Uten nødvendig kompetanse til å bekjempe IKT-kriminalitet mister politiet også tillit i befolkningen og hos private og offentlige virksomheter som utsettes for denne kriminaliteten, noe som er alvorlig”, heter det i rapporten.

Det er klart det er alvorlig at politiets innsats innen datakriminalitet & etterforskning av datakriminalitet er så dårlig & uryddig juridisk. Selv om politiet har vært budsjettvinnere de seneste årene. Det er ikke økonomiske midler det står hos i politiet. Ikke lønn heller. For mer lønn bør først komme ETTER tilstrekkelig innsats.

Det er mer manglende innsikt i lovverket & en feiltuftet holdning fra politiets side som er det meste av årsakene til dette.

Det er heller ikke en rettsstat verdig at uføretrygdede innen psykisk helse som i juridisk forstand ikke har ansvar for sitt nettbruk, ut fra de diagnoser de er uføretrygdet for, skal få lov til å ferdes fritt på nett uten at det defineres hvem som skal ha det strafferettslige & det økonomiske ansvaret ved denne gruppe uføre sin kriminalitet på nettet.

Politiets ansvar & hovedoppgaver er i henhold til politiloven å ivareta borgernes rettssikkerhet, trygghet & alminnelige velferd. Politiet skal forebygge & forhindre straffbare handlinger & avdekke, stanse & forfølge lovbrudd & straffbare forhold

Når personer innen psykisk helse & rus som er uføretrygdede i samfunnet innen det mer mentale lytelandskapet kan sies å nærmest ha frikort til kriminalitet, er dette ikke forenlig med hva politiets ansvar & hovedoppgaver skal være.

https://www.politiforum.no/riksrevisjonen/riksrevisjonen-hva-er-godt-nok-i-arbeidet-mot-ikt-kriminalitet/209954

Riksrevisjonen: Hva er godt nok i arbeidet mot IKT-kriminalitet?

https://www.politiforum.no/nettkriminalitet-politihogskolen/jusprofessor-foreslar-varslingsfilter-pa-nett-for-a-unnga-nettovergrep/157342

Jusprofessor foreslår varslingsfilter på nett for å unngå nettovergrep.

Jusprofessor Inger Marie Sunde, ved Politihøgskolen, mener politiet har store muligheter til å stanse kriminelle handlinger på internett, men at de mangler strategier og en tilpasset lovgivning.

Problemet er at det i dag ikke finnes en overordnet strategi eller en tilpasset lovgivning for politiets arbeid på internett, mener hun. Særlig med tanke på nettovergrep mener hun at det er en manglende overordnet strategi som er problemet.

blogg.improveme.se/gentemot/2021/01/16/160121/

Siden det bare er svært spredte & sprikende utdrag fra føljetongen ”Den Uføretrygdede Pandemien” (DUP) som presenteres i utdrag for bloggen, er det kanskje ikke alle sider av den som blir presentert klart nok med henhold til fordelingen av utdragene sine kjørende oppgaver disse har som reklameverdi for føljetongen i sin helhet.

Det er kanskje for mye fokus & for mye av utdragene som handler om de uføretrygdedes handlinger.

Fokuset bør nok rettes mer på politiet, rettsvesenet, psykiatere, psykologer & ikke minst på NAV hvordan de håndterer en del problemstillinger langs DET.

De uføretrygdede selve & da innen psykisk helse & rus (som DUP i hovedsak handler om) er jo oftest en smule tilbakestående kasus som kanskje ikke hadde hatt så veldig mange interesser, eller at de har visst hva de vil med sine liv, dersom de ikke hadde hatt en diagnose eller sykdom som skal kompensere de for slike mangler likevel.

Hadde denne gruppe uføretrygdede ikke fått trygd & sine diagnoser å lene sine liv på & etter, så hadde samfunnet fått en bølge av påklistrede fakelicious offerroller på sosialhjelp istedenfor.

For man må kunne være så ærlige å erkjenne at mye av de egentlige ”sykdommene” denne gruppe mennesker klistrer på seg har med det at de ikke tåler motsigelser av hva som EGENTLIG feiler de å gjøre. De tåler ikke motsigelser for det i det hele tatt med det.

For de har bestemt seg at de er uføre for å slippe å ta tak i sine liv & sin tilværelse for annet enn hva da diagnosene de har fått utdelt fra sine leger ”trøster” de med.

Legene disse har bør stilles mer til veggs for hvilken moral & ”etisk norm” de arbeider etter, når så mange normale livskriser for tiden & livskriser av mer eller mindre bagatellmessig art som et menneske bør tåle, er berettiget 100% uføretrygd.

”Alle tåler vi ulikt” pleier uføretrygdede å si. Men et sted for hva som SKAL & MÅ tåles for at det offentlige skal betale vedkommende for å tåle for lite, mener bloggen man bør tørre å diskutere mer.

Slik økningen av ”uføre” i Norge har fått lov til å utvikle & tilvikle seg de seneste årene, er DET en moralsk fallitterklæring fra legestanden sin side.

Det er svært lite trolig at leger/NAV & annet omsorgspersonell har anelse om hva mange uføretrygdede egentlig driver med på sin uføretrygdede fritid & for hvilke miljøer disse vanker på sine tersklers trygdetorg med & for.

Det seg være sin fritid innen kriminell virksomhet & hva de driver med på nettet, eller gjennom aktiviteter av mer privatpraktiserende art dertil – & om disse da aktiviteter kan sies å være forenlige/forsvarlige anliggende ut fra med hvilke diagnose de mottar sine ytelser på & med.

Det er neppe sannsynlig at diagnosene slike er trygdet for er reelle dersom ikke mer overvåkning & kartlegging av hva personer innen psykisk helse & rus vier sine hverdager til kommer myndighetene mer for dagen i tilstrekkelig nok omfang.

Det burde være til ”diagnosenes fordel” at mer overvåkning & kartlegging av denne gruppe uføretrygdede iverksettes fra både leger & NAV i så måte.

https://blogg.improveme.se/gentemot/2021/01/16/160121/

En bedre kartlegging av miljøene & det daglige virke for uføretrygde vil kunne gjøre diagnostiseringene til de mer presise & mulighetene til å helbrede de & gjøre de friske & uføretrygdfrie ville vært større.

Nå er det er ikke bare de uføretrygdede i seg selv som for seg selv som langs seg selve som er problemet i utgangspunktet. Det er det at holdningene i samfunnet til at det som klarer å sløre seg til på ofte ukorrekte & UsannVerdige henseende, mener de skal ha andre rettigheter ”til seg selv fra de andre” fordi de ikke formidler SannVerdiheten ”til de andre fra seg selv” som moralsk akseptabel NØDVENDIGHET.

Har man ikke ansvar for sin nødvendighet som sannferdig nødvendig har innstillingen for verdigheten til andre lavere sannhetsverdi &så.

Når en person mangler nødvendigheten eller ikke ser vitsen med å formidle sannheten ut fra manglende ansvar overfor andre i samfunnet, bør slike vedkommende ikke ha den samme frihet som personer som både har ansvar & som ser nødvendigheten i et moralsk akseptabelt perspektiv å formidle det sannhetsbærende som nødvendig nødvendighet.

En ting er å mangle forutsetninger til å formidle sannheten, men en annen ting er å ikke VILLE formidle sannheten.

En ting er å mangle forutsetninger til å bli friske & uføretrygdefrie, men en annen ting er å ikke VILLE bli friske & uføretrygdefrie.

Klarer man å ikke bli avslørte eller klarer man å forhindre innsyn fra myndighetene i sin ”egentlighet” så aksepterer samfunnet langt på vei slike holdninger. Det er nesten som om det blir oppfattet som ”tøft” å klare å unngå å bli avslørte.

Mange tror &så at desto lenger tid det tar før man blir oppdaget eller tatt i noe kriminelt eller umoralsk, så reduserer dette alvorlighetesgraden av forholdets art & omfang. DET gjør det selvfølgelig IKKE i et moralsk akseptabelt perspektiv.

Det gjelder for mange saker DET. Dersom en klarer å lede oppmerksomheten bort fra de faktiske forholdninger i et saksforhold, godtar samfunnet ofte det som ”akseptabel tilslørt norm”. Det reduserer alvorligheten ved saksforholdet dersom den kriminelle klarer å unngå straff eller å få redusert straff – eller da ”strafferabatt” som har blitt et veldig populært begrep i tiden.

Det er dog vanskelig rent moralsk å forstå hensikten med ”strafferabatt” uten kun for annet enn det rent samfunnsøkonomiske ved det.

”Strafferabatt” bidrar &så til å redusere alvorlighetsgraden ved en kriminell handling etter bloggen sin oppfatning av det.

Politiet selve bidrar til å redusere alvorlighetsgraden ved en rekke kriminelle handlinger ved å ikke etterforske et saksforhold &/eller ”saksforholdning” grundig nok.

Politiet selve bidrar til å redusere alvorlighetsgraden ved en rekke kriminelle handlinger ved å ikke etterforske et saksforhold &/eller ”saksforholdning” tilstrekkelig nok etter hva lovverket tilsier det.

Mye av dette har med feiltuftede holdninger innad hos politiet å gjøre. De avslører mest den kriminalitet som gir de en følelse av ”at noe blir gjort” med saker som fanger oppmerksomhet utad i tiden. Mangler denne ”følelsen for det i tiden” gir i mange tilfeller politiet blaffen med klaffen på hele saken.

Politiet viser ofte ikke tilstrekkelig vilje til å avsløre saker i et forebyggende øyemed.

Det er grunn til da å sette fokus på hvilken moralske verdier det skal være i samfunn når det å ikke bli avslørte skal være i noen tilfeller mer mål i seg selv enn selve handlingene som gir de som uavslørte handlinger lov til å bli dyrket som en form for handlingenes ”rettferdiggjørelse ut fra tilslørthet eller mangelfullt innsyn”.

Mange saker eller ”saks-for-holdninger” har kun som mål å forhindre innsyn hos den part som har mest å skjule.

Det opprettes mange ”saksforholdninger” hos politiet som KUN har som mål å lede oppmerksomheten bort fra den som oppretter saken sin egen kriminalitet.

Ofte bidrar politiet selve til å skjule at sannheten kommer for dagen ved å ikke etterforske saker der ”målet for saken” er å forhindre innsyn i annen kriminalitet hos saksoppretter.

Hos mange kriminelle kasus trigger det de mer & gir de mer cred & oppmerksomhet & ”lønnende likes langs likesinnede” langs deres miljømessighet i det å ikke bli avslørte, enn selve den opprinnelige kriminelle handlingens grunnlag for skyldfølelse mot det.

Å dekke til en sak eller et saksforhold av kriminell art & omfang for å forhindre innsyn i ”sakens egentlige hensikt & retning” er jo en straffbar handling i seg selv.

Når det gjelder datakriminalitet er ofte det å ikke bli avslørte mer verdt for de datakriminelle enn de krimskramserier datateknisk som de ufører for det.

Datakriminaliteten disse utfører har ingen økonomisk vinnende hensikt eller noen form for hensiktsmessighet annet enn at de datakriminelle ikke har ”noe annet fore” med sine liv.

Hos mange er datakriminalitet rent tidsfordriv & ren pøbel. Mye av slike pøbelstreker utføres av uføretrygdede menn som har skaffet seg psykiatriske diagnoser for å få sitte på nettet døgnet rundt på dataparker sponset av NAV.

De har skaffet seg diagnoser & uføretrygd for å forhindre innsyn fra myndighetene hva de driver med på sine hverdager på sin ”uføre” trygd.

De har skaffet seg diagnoser & uføretrygd for å bli heldøgnskriminelle på uføretrygd i all sin ynkelige pliktskyldige parasittisme & morbide mentale middisme.

Blir de oppdaget eller avslørte med sin datakriminalitet sørger de psykiske diagnoser de har fått utdelt fra sine leger for at de ikke kan straffeforfølges.

Det er liten vilje til innsats hos politiet til å gjøre noe med psykiatrisk søppel på nettet fordi det oppfattes som lavstatus hos politiet å vise for mye interesse for kriminelle handlinger utført fra slike personer. Der slikes kriminelle handlinger ikke fører til domfellelse for selve de kriminelle handlingene likevel.

PST: ”Trusselvurdering med henhold til personer med psykiske diagnoser på nettet”

https://www.dagbladet.no/nyheter/forventer-coronatrusler/73379526

«Disse blir hovedsakelig framsatt på nettet av psykisk syke personer uten noen klar politisk forankring. ».. skriver PST i artikkelen det er lenket til.

Det er en interessant trusselvurdering PST har foretatt. At de her ENDELIG tar med personer med psykiske diagnoser som da har lave eller ingen forutsetninger til å forstå ansvaret ved sine handlinger på nettet er ”nyskapende” & interessant å lese.

Likevel bør PST forstå seg på (& som ikke er vurdert nok hos PST) at mye av ansvaret for psykisk syke på nett er det legene, vedkommendes psykisk syke verge & ikke minst NAV som har en ikke ubetydelig ansvar for &så.

Det er korrekt som PST skriver at denne gruppe mennesker neppe kan sies å ha noen klar politisk forankring.

Forankringen & tankegodset disse er i besittelse av har vel helst mer med ren psykiatri å gjøre enn med politisk forståelse å gjøre‽

Er det ikke på tide å stille spørsmål om personer som er uføretrygdet innen psykisk helse skal ha den samme frihet som friske på nettet, når man vet at mange av disse uføre innen psykisk helse på nett, ikke har strafferettslig ansvar VED DET ut fra sine diagnoser MED DET‽

Ja, HVA ER DET med det – som gir legene til uføretrygdede innen psykisk helse & rus rett til å la sine pasienter få sitte på nettet ved det – utføre nettkriminalitet – hinte til helter innen terrorisme på sin trygd – når nettbruken til disse pasienter er en ikke ubetydelig del av de uheldige sidene av diagnosene til slike pasienter‽

For dersom en lege lar en pasient utøve en virksomhet på sin uføretrygdede hverdag som strider mot det diagnosen til pasienten innebærer for pasientens skikkethet til sine omgivelser, så er det legens ansvar å bidra til at tvangsparagrafen benyttes på pasienten.

Det er legens ansvar å bidra til tvangsmedisinering &/eller tvangsinnleggelser for psykiatrisk korrumperende kasus som ikke er skikket mentalt ut fra hva deres diagnoser innebærer, i det å være seg & bære seg mentalt ansvarlige nok for sin nettbruk.

Uansvarlige leger må ta en god del av skylden for at pasienter innen psykisk helse får lov til å bruke nettet til kriminalitet – opprette kontoer på nett – uten å kunne ut fra de diagnoser disse har ta det strafferettslige ansvaret for sin nettbruk i tilstrekkelig omfang.

”En fare for sine omgivelser” gjelder &så på nettet – &så ut fra at aktiviteten på nettet av mange uføretrygdede med mental lytebefengthet ”som uførespesialitet” er større enn den aktivitet slike har utenfor nettet.

”Omgivelsene” til mange slike personer består hos mange av de av omgivelser KUN på nett.

De piller & medisiner psykiatere skriver ut til pasienter innen psykisk helse hjelper SÅLEDES ikke i det hele tatt for at pasientene skal bli friske & uføretrygdefrie.

Tablettene hjelper heller ikke mot manglende moral, oppdragelse & folkeskikk for pasientene.

Pillene hjelper heller ikke til mer forståelse av sitt ansvar for andre i samfunnet.

Ja, hva hjelper disse medisinene egentlig mot i & med at så & si INGEN som bruker de blir hverken friske eller uføretrygdefrie‽

Er det bare en slags lobotomi-light disse pillene er slik at de skal sløve ned kokkopasienter til å bli enda mer kokkoide kasus‽

For en person som er uføretrygdet & som tar medisin uten å bli friskere eller uføretrygdefriere av det må da være temmelig tett i pappen kan man si på godt norsk, om vedkommende da ikke stiller spørsmål om medisinen han eller hun tar egentlig har noen effekt eller ikke har noen effekt for det å bli frisk & uføretrygdefri‽

– Altså – Dersom noen knasker noe uten å vite hva de knasker på, så ER det en rimelig korka person etter bloggen sin mening.

Bloggen kjenner til personer som har knasket piller i 30 år uten å hverken bli friske eller trygdefrie. Da må enten pillene være totalt ubrukelige, eller så må vedkommendes psykiater være fullstendig inkompetent.

For bør man ikke stille krav til forbedring & friskhet når man er syk‽

Bør ikke det første & viktigeste spørsmålet en pasient som er uføretrygdet stiller til sin lege være HVORDAN BLI TRYGDEFRI & FRISK‽

Bør ikke slike pasienter stille krav til legen sin om forbedring & friskhet som TRYGDEFRI først av alt‽

Eller spiller legene på at pasienter innen psykisk helse & rus er så ubegavede & så lite oppvakte at de kan teste ut nesten hva som helst innen medisiner på de uten at pasientene tør å stille spørsmål ved det‽

Pasienter innen psykisk helse forguder sine psykiatere & psykologer uansett hvor mange overgrep disse begår.

Årsaken til det er at pasientene ser at det er mer penger å hente i det å forbli uføretrygdet enn det å gå tilbake til sosialhjelp & å være arbeidssøkende igjen.

Det er denne kyniske & disse umoralske handlingene fra legene sin side som gir de makt nok til å teste ut medisiner på pasientene som ikke hjelper i det hele tatt i det å gjøre sine pasienter trygdefrie &/eller diagnosefrie.

Det er all grunn til å tro – med tilbakeblikkk på starten av dette innlegget & PST – at en del av disse medisinene psykisk syke personer får fra sine leger kan være en medvirkende årsak til pasientenes nettbruk med henvisninger til planlegging av ”terror” i utvidet begrepsanliggende & annet kriminelt virke på nett.

Noen av disse medisinene ”hauser opp” vedkommendes mentale følelser til noe annet enn hva personen egentlig er.

Medisinene gjør at personen fokuserer for mye på seg selv & sine ”kjenne etter” følelser som et istedenfor å tenke først & fremst på hva som er det beste for andre i samfunnet.

Det er liten eller ingen tvil om at en del ”lykkepiller” & ”situasjonsbestemte stimuli” har denne uønskede effekten. Der en overfokusering på selvet & ”egne følelser” gjør pasienten 100% egofil.

Når slike piller hauses opp blant likesinnede på sosiale media kan kvalmendes ideer om terror & selvfokuserte konspirasjonkasus få fotfeste.

Bloggen kan navngi en rekke nettsteder der psykiatri & kriminelle handlinger går hånd i hånd kan man si.

Når en del av dissse nettsteder har tilhold blant brukere av tjenester hos dataparker hos interesseorganisasjoner & særorganisasjoner innen psykisk helse & rus, er det all grunn for politiet å rette fokus på hva disse organisasjoner gjør for å demme opp mot det & hvilken form for samfunnsoppdrag slike organisasjoner bør ha.

Man skulle da sannelig tro at de midler slike organisasjoner tildeles av det offentlige først & fremst skal brukes til tiltak for å verne samfunnet mot de belastninger kasus innen psykisk helse & rus påfører samfunnet.

Politiets ansvar & hovedoppgaver er i henhold til politiloven å forebygge & forhindre straffbare handlinger & avdekke, stanse & forfølge lovbrudd & straffbare forhold.

Hvor god overvåkning & kartlegging av personer innen psykisk helse har politiet med tanke på de miljøer & dataparker som interesseorganisasjoner & særorganisasjoner innen segmentet psykisk helse & rus lar sine klienter bedrive kriminelle handlinger fra‽

Hvor god overvåkning & kartlegging av personer innen psykisk helse har politiet & NAV med tanke på hvilke leger som gir flest pasienter diagnoser innen det mentale lytelandskapet for at deres pasienter skal få bedrive kriminalitet & salg av narkotika & psykiatriske medisin på nettet‽

Bloggen tror – når man ser på at enorme summer har vært kanalisert til psykisk helse & rus de seneste årene, samtidig som økningen av kasus innen psykisk helse & rus har &så økt enormt de siste årene – at metodene & tiltakene for å få denne gruppe pasienter friske & trygdefrie har vært totalt mislykket.

Legenes forståelse av problemene har &så vært en stor fiasko. Det er svært sjelden at denne ovennevnte pasientgruppe blir friske & uføretrygdefrie av det legene har ”ment” for det.

For skal en måle om noe har hatt gunstig effekt på denne ovennevnte pasientgruppe, så er det FRISK & UFØRETRYGDEFRI man skal måle det hele etter. Noe annet enn DET ville være en samfunnsøkonomisk katastrofe.

En del uføretrygdede har sagt til bloggen at ”det finnes ikke jobber & sosialhjelp gir for lite penger å leve for, så vi skaffer oss en diagnose for å få uføretrygd istedenfor”. Men da mener slike uføretrygdede altså at det at det ikke finnes jobber er en sykdom som skal gi uføretrygd‽.

I & for seg er det ÆRLIG av slike uføretrygdede å si dette, selv om det da kommer inn under både kategoriene trygdemisbruk & diagnosemisbruk.

For STØRST AV ALT er ÆRLIGHETEN.

Det er &så mulig – siden antallet uføre har økt så enormt under Høyre i regjering, at det er enklere å uføretrygde en del personer enn å skaffe tilstrekkelig nok nye arbeidsplasser i landet‽.

For analyserer man statistikkene det er lenket til (i innlegget lørdag 16. januar 2021 & lørdag 30. januar 2021 på bloggen forXmpel) er det mer spørsmål enn det finnes troverdige svar rundt de kausale krumspring i det å skulle forklare hvorfor økningen av unge uføre er så formidabel under Høyre i regjering.

Man kan forstå næringslivet i at man ikke satser på sykeligheter & personer som vil gjøre alt de kan for å sykemelde seg så snart de får sjansen til det & man kan forstå at samfunnet ikke kan satse på personer som mangler forutsetninger til å være noe for andre mer enn kun for seg selve. Men si det da som det er. Det er IKKE en sykdom mange av dere er uføretrygdet for. Det er UBRUKELIGHETEN dere er trygdet for.

På nettet kan da disse med psykiatriske diagnoser – & som kanskje &så har vært pasienter ved Blakstad åndssvakeanstalt utenfor Oslo forXmpel – selvfølgelig få seg en viss ”følelse” av det å kompensere litt for sin ubrukelighet ved å samles med likesinnede på nett.

”Likes” fra likesinnede på sine sosiale media får de til å føle seg mer som sin diagnoses ”mellomlegg” eller ”mellomværen” langs sine veier for ubotelighet & uhelbredelighet.

Hos slike er det viktig å være den av de som har den mest sjeldne diagnosen &/eller den diagnose som det er vanskeligst å bli friske av. For kan man bli frisk, så faller statusen til de ute på deres miljøbetonte trygdetorg med en gang.

For KAN man bli frisk så er liXom hele vitsen & ”greia” med å være syk borte for de.

De er lytesytere, sytelytere, lyteknytere & bytegytere & mytetytere.

For ”like lyter leker best” er mottoet hos de.

For ”like lyter leker best” er selve trosstøpen for både slikes skrott & sjel.

Det går gjerne i ”alternativistiske greier” hos de.

& litt østlig-relaterte narsissistiske yogaistiske selvfiXerte ”greier” i hverdagen.

– & gjerne hos uføretrygdede kvinner går det i en god bunt med kroppsfiXert nirvana som tilleggsdiagnose – litt kostholdsfanatisme blandet med forkjærlighet for bikkje & katt – & en stor bunke ”egne følelser” som da oftest lukter ren psykiatri.

– Spesielt da med tanke på kvinner som nærmer seg tiden for klimakterie-nevroser & dermed får anlegg for en del forsurede PH-verdier som oppvigler deres klimatiske forandringer både nedentil & oppentil – & med trygdede menn som man kan si kommer til erkjennelsen – OMSIDER – at de VAR hva de BLE – & de ER hva de BLIR.

De både healer, reiker & sleiker & leiker seg på andres bekostning, men friske & uføretrygdefrie blir de ikke likevel.

For friske & trygdefrie har de liten eller ingen formening om hvordan de skal heale seg til for det. Mange av de har ikke en gang tenkt tanken – enn så mye fritid disse har – på hva som vil gjøre de friske & uføretrygdfrie –

For målet til mange av slike – for sine slikt på slik – er vel å bli ”reinkarnert” eller ”født på ny” som et vedtak om 100% uføretrygd &så i sitt neste liv‽

Friske & trygdefrie blir de først når de lærer seg å sette andres beste i samfunnet mer i fokus enn seg selve.

For søk DERE til det meningsfylte. Ikke KUN det egennyttelige.

Behovet for å sette seg selv først & andre til sist, er det som er hovedgrunnen til den enorme økningen av uføretrygdede kasus innen mer eller mindre tullediagnoser i Norge de seneste årene.

Å søke det meningsfylte vil noen ganger bety at våre egne behov kommer i andre rekke. At vi stiller opp for andre, selv når vi ikke føler for det.

Søk dere til det meningsfylte & mindre til det egennyttige. Så blir dere friskere.

I & med at oppimot INGEN blir friske & uføretrygdefrie & økningen av uføretrygdede innen det mentale lytelandskapet har vært så enorm de siste 10 år i Norge, må en si at behandlingen & de ”ideer” leger samt såkalte ”fagpersonell” innen psykisk helse & rus har gitt seg selve lov til å bebreide samfunnet med, har vært totalt mislykket sett opp mot det å få sine pasienter friske & trygdefrie.

Det har vært bortkastede midler fra det offentliges side de tiltak & de midler som har vært rådende for å tilpasse det egennyttige hos denne gruppe mennesker ovenfor den plikt denne gruppe burde ha for å først tenke på andre & DERNEST på seg selve.

Man kan ikke ”selvrealisere” personer som tross alt får betalt av det offentlige for å ha en mental lyte der det å IKKE forstå seg selv nok er en betydelig del av vedkommendes diagnose slik sett.

Slike mennesker trenger først & fremst oppdragelse & underkastelse i hva de kan være for andre mer enn hva de er for seg selve.

Strengt tatt har denne gruppe mennesker erkjent ”for seg selve” at de er berettiget penger fra det offentlige & fra ”det andre” for sine mangler mentalt.

De har ved å heve beløpet de mottar av det offentlige i form av sine trygdeytelser for å være uføre ”for seg selve blant det andre” som ”i seg selve med det andre”, erkjent at de mottar midlene for sin utilstrekkelighet mentalt ”blant seg selv fra det andre”.

Det har vært for mye fokus på enkeltmennesket uten at disse da enkeltmennesker har de nødvendige forutsetninger & evner & talentmessige fornuft til å forstå sine oppgaver i samfunnet, utenom KUN for de oppgaver de har fordeler av.

De er underernærte på oppdragelse både hjemmefra & fra det offentliges side til hvilken nytte & hensiktsmessighet de SKAL & MÅ opptre for andre mer enn kun for de selve.

Man bør kunne anta at det er disse mangler som i grunn & bunn ER hele sykdommene mange av de er uføretrygdet for‽

Når fokuset rettes innover hos de & lykken kun skal finnes i at egne behov & ønsker blitt oppfylt, går vi glipp av det viktigste; At vi er skapt for å gi vårt liv for våre medmennesker, & at det er DER lykke & ”andresrealisering” ligger.

Kjærlighet til seg selv er ikke nok, for det er kjærligheten til vår neste som gjør at livet blir meningsfylt.

Ærlighet til seg selv er ikke nok, for det er ærligheten til vår neste som gjør at livet blir SannVerdig.

Ærlighet til seg selv er ikke nok, for det er ærligheten til vår neste som gjør at livet blir SannFerdig.

For STØRST AV ALT er ÆRLIGHETEN.

https://www.dinside.no/okonomi/enorm-okning-i-antall-unge-ufore/71593883

Enorm økning i antall unge uføre. Det har vært en svært kraftig økning i antall uføretrygdede mellom 25 & 29 år de siste årene. Siden 2010 er økningen hele 177 prosent.

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/historisk-hoy-andel-ufore-i-norge/3424008596.html

Historisk høy andel uføre i Norge.

https://www.nettavisen.no/okonomi/rekord-pa-uforetrygd–helt-vanvittig/3423833824.html

Rekord på uføretrygd: – Helt vanvittig.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/nyheter/1-av-3-uforetrygdede-har-en-psykisk-lidelse-eller-atferdsforstyrrelse/

1 av 3 uføretrygdede har en atferdsforstyrrelse.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/uforetrygd/uforetrygd-ma%CC%8Anedsstatistikk

Uføretrygd – Månedsstatistikk.

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r12-00

Rundskriv til ftrl kap 12 – Uføretrygd.

Myndighet NAV – Arbeids- & velferdsetaten.

https://www.politiforum.no/nyhet-okokrim-okonomisk-kriminalitet/okonomisk-kriminalitet-koster-samfunnet-minst-145-milliarder/158868

Økonomisk kriminalitet koster samfunnet minst 145 milliarder.

Artikkelen det er lenket til taler godt nok for seg selv. Bloggen gjengir likevel noen avsnitt & setninger fra den:

”Ferdig etterforskede” anmeldelser fra NAV, Tollvesenet & Skatteetaten henlegges, mens saksbehandlingstiden øker. Flere aktører roper nå varsko om politiets arbeid mot økonomisk kriminalitet.

Anmeldelsene er gjennomgående grundige & godt dokumenterte, men følges dessverre i for liten utstrekning opp med etterforsking i det aktuelle politidistriktet. Andelen henleggelser uten etterforsking er for høy, & det anvendes dessuten ofte uriktige henleggelsesgrunnlag. Når politidistriktene mottar slike gjennomarbeidede anmeldelser er det lite tilfredsstillende å registrere at de ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor & gis nødvendig prioritet.

Etter 2016 er det opprettet syv A-krimsentre (arbeidslivskriminalitetssentre). Der skal ansatte fra NAV, Arbeidstilsynet & Skattemyndighetene samarbeide med politiet. Mye tyder på at heller ikke anmeldelsene fra disse sentrene i særlig grad ender med etterforskning & straffesak.

– Vi risikerer å miste oppslutning om finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg får vi et næringsliv som preges av kriminelle aktører der seriøse virksomheter er utkonkurrert & befolkningen mister tilliten til felleskapet & til myndighetene.

– En administrativ sanksjon besluttes av den enkelte etat, i stedet for at saken behandles i påtalesporet & videre i straffesakskjeden. Det skal altså være en reaksjon i stedet for straff, men med tilnærmet samme virkning. Vi har ikke en egen hjemmel for NAV som tilsier den effekten i dag.

– Høyesterett har uttalt at trygdesvindel på mer enn 1G (1 ganger folketrygdens grunnbeløp, i dag cirka 100.000 kroner) normalt skal føre til ubetinget fengsel.

Det er flere & sammensatte årsaker til at inndragning som kriminalpolitisk virkemiddel mot alvorlig profittmotivert kriminalitet ikke fungerer. En av årsakene er svakheter ved de eksisterende rettslige virkemidler.

https://www.advokatbladet.no/korona/na-kommer-korona-sakene-opp-for-retten/153320

Flere har blitt tatt for svindel.

Juks med mottak av midler fra det offentlige med henhold til korona må da være noe av den mest umoralske & ynkelige som kjeltringfakter blant parasittisme & middisme, på lik linje med trygdemisbruk & diagnosemisbruk.

Det er et verdiproblem når mange mennesker setter sin egenrådighet på spill for å oppnå noe de ikke klarer å skaffe seg på moralsk verdig måte.

Det er et moralsk forfall når mennesker sykeliggjør seg for pengenes skyld.

Der er et verdimoralsk forfall når mennesker underkaster seg det å bli kriminelle slaver av sin utilstrekkelighet for pengebeløper.

Det er mangel på oppdragelse, måtehold & moraldisiplin når mennesker blir rusmisbrukere fordi de skulle tøffe seg i venneflokken i ungdommen & dernest dikter seg opp tullehistorier om traumer & bedrag om sin barndom & oppvekstvilkår til NAV & leger, for å få trygd & fritid nok, til å få fortsette som rusmisbrukere som voksne. Der ansvaret & skylden legges på andre enn de selve for det hele.

For mye kommer jo an på hva disse bretter ut om til sine leger for å få seg til en diagnose som gir de uføretrygd‽

Det åndelige forfallet er stort i Norge. Gro Harlem Brundtland sa en gang at ”det er typisk norsk å være god”.
I dag ville hun kanskje ha sagt at ”det er typisk norsk å være uføretrygdet med psykiske lidelser”‽

Mye ligger på foreldrene som har barn som er trygdet innen segmentet psykisk helse & rus. Det er vel få foreldre som mener det er tilfredsstillende å ha barn som har mentale handikap som er uføretrygdet for psykiske handikap – som havner på DPS – eller diverse innleggelser av mental art & omfang – eller at barna medisineres som slags lobotomi-light‽ Hos mange foreldre bloggen har møtt, som har barn som er rusmisbrukere eller som har barn som er uføretrygdet med lyter av mental art, er det de tydelige trekk hos foreldrene – spesielt språklig – eller helst i form av manglende språklighet – som er MYE GRUNN til at barna deres ble slik de ble.

Det er manglende moraldisiplin, manglende grensesetting, manglende oppdragelse i måtehold & forståelse av sin opplysningplikt & stimulans av viktige verdier, som det skorter på hos mange foreldre.

Noen foreldre hauser opp sine barn at de skal utdanne seg slik & slik eller SLIK, selv om barna de har er rett & slett for ubegavede & for lite pelset til det.

Barna har ikke de talenter de trodde de hadde.

De er som et stadig nivåforstyrrende konsept for sine livsløgner & livsbedrag.

Det er disse forstyrrelser de kaller lettere psykiske lidelser & mottar sine trygdeytelser for.

Det er mer ubrukeligheten i all sin utilpassethet utad & innsynsvegringene innad de er betalte for i form av sin uføretrygd enn det er den eller den eller DEN men ikke DEN eller den DEN diagnose de mener de har som slags grunnlag for sine trygdeytelser.

Bloggen har tross alt en viss forståelse for at leger & NAV klistrer litt finerer navn på diagnosene til de for at de ikke skal føle seg alt for ubrukelige & utilstrekkelige heller.

For mest av alt er de ikke så veldig mye annet for sin egen personlighet enn det å ville forbli som slaver av sin egen utilstrekkelighet, ute blant sine tersklers trygdetorg.

De er rett & slett betalte for å holde seg utenfor samfunnets friske verdier/førlige verdier – & å ikke blande seg for mye inn i samfunnet.

Men bør egentlig personer som er 100% uføre på grunn av et mentalt handikap ha stemmerett ved stortingsvalg‽

Er det rettferdig at personer som er betalte for å ikke mentalt være skikket til mentale normale oppgaver i samfunnet skal få lov til å være medbestemmende hvordan de som tross alt betaler for de skal innrette seg i et samfunn‽

Det er vanskelig å tro at det finnes medisin mot ubegavethet, evneveikhet & talentløshet, eller det at en ikke finner ut hva en vil med sitt liv. DERFOR kaller legene & NAV dette noe mer raffinert & mer som diagnoser mellom syv stoler for å ikke såre sine klienter.
– som da forXmpel
”maspergers”,
”hasjbergers”,
”dassvergers”,
eller ”rasstergers”

Eller hva nå alle disse lyter i diagnosenes tidsalder heter‽ 🙂

Enkelte av de lider av diagosen ”KV” eller ”KVK” (”Konsekvent Vanskelige Kasus”) – men svært mange av de lider av SnylteSyken.

En god del av slike lider nok egentlig trolig mest av alt gjennom diagnosen ”Kunsten å Nekte å Ville Bli Forstått” 🙂 ‽

Mange skaffer seg diagnoser & uføretrygd fordi de er nettkriminelle. De har mer lyst å sitte på nettet med penger fra trygd enn på sosialhjelp. Hos svært mange av de er det pengene som gjør at de ønsker seg diagnoser innen det mentale lytelandskapet & derav som dermed som DERFOR uføretrygd. For det er i det mentale lytelandskapet mulighetene for innsyn i deres tilværelse er minst & frynsegodene fra samfunnet er størst. De vil ha godt betalt av det offentlige for å få sitte døgnet rundt på nettet å plage andre. Diagnoser & lyter for trygd gir de mer penger å sitte på nettet for, enn dersom de var uten diagnoser & trygd, & måtte ta til takke med sosialhjelp fra det offentlige. Analyserer man hva de driver med på nettet er det oppimot ingenting av det de driver med på nettet som har noen som helst forbindelse til å innhente seg kunnskap om hvordan de kan bli friske & trygdefrie.

Hva er det slags lovverk som tilsier at en uføretrygdet med såkalte psykiske lidelser har rett til å ikke ville bli frisk‽

Hvilke lovverk er det som støtter at uføretrygdede som ikke viser vilje til å ville bli friske i sin hverdag skal få fortsette å motta trygdeytelser‽

Bloggen mener at personer som har diagnoser som fratar de ansvar for sin oppførsel, bør få innskrenket sin frihet i forhold til hva slikes diagnoser innebærer for sine omgivelser. Både i den virkelige verden & i den mer virtuelle verden.

Nettmisbruket hos personer med mentale handikap i Norge er ikke en rettsstat verdig. Når uføretrygdede innen psykisk helse kan sitte på nettet å utføre så mye overgrep de vil fordi de har en diagnose som gjør at de ikke kan straffeforfølges, så har Norge et kjelkete juridisk problem.

https://www.digi.no/artikler/kripos-oppfordrer-flere-til-a-anmelde-datakriminalitet/379122

Kripos oppfordrer flere til å anmelde datakriminalitet.

Datakriminalitet øker i omfang, men de fleste sakene blir ikke anmeldt, ifølge Politidirektoratet. Kripos oppfordrer nå flere til å politianmelde slike saker.

Det hadde vært bedre om Kripos mente ”vi skal straffeforfølge mer datakriminalitet”. DET hadde vært mer formålstjenlig for samfunnet.

Det foregår mye datakriminalitet fra en ansatt hos http://www.mentalhelse.no/ i følge vedkommende selv. MEN hva gjør http://www.mentalhelse.no/ med det‽

Eller hva gjør Kripos med det‽

Eller hva gjør vedkommendes verge…

Dag Hol

Nils Lauritssøns vei 26

0854 Oslo

…med det‽

Bloggen publiserer fullt navn & adresser til sporede misbrukere eller deres foresatte/verger/partnere/samboere eller koblinger til andre elementer som berører direkte eller indirekte omstendigheter tilknyttet en eventuell misbruker – se ellers retningslinjer for bloggen i innlegget datert 4. april 2011 forøvrig – eller ta kontakt med bloggen i kommentarfelt som er åpne for ytterligere informasjon.

I dette tilfellet er det vedkommende selv på sine egne nettsteder som selv har ønsket at navn & adresse publiseres, ut fra de opplysninger politiet sitter på med henhold til sakens art for omfang – & ut fra de lenker misbruker selv har benyttet for det som med det som mot det.

Som da den sporede & politianmeldte personen nedenfor

Jonathan Alexander Stensvold Hol Jonathan Hol rssing chan-47644676

Org nr 990 159 149

”chan channel”

Bogstadveien 53b, 0366 Oslo

Telefon 415 12 222

https://nb-no.facebook.com/dag.hol.7

Kan en person ut fra sine mentale handikap ikke stå til ansvar for sitt nettbruk ut fra de psykiatriske diagnoser vedkommende har så må vergene eller vedkommendes foresatte gjøre det

Kanskje overgrep på nettet ikke gjelder for uføretrygdede med psykiske handikap i Norge‽

At de kan spre så mye rasisme & fordommer de vil fordi de er uføretrygdet med mentale handikap‽

At det er fritt frem å få utføre så mye nettkriminalitet de vil – sitte å føle seg 100% trygge på at de har folket med seg fordi de har en eller annen psykisk diagnose som har ført de til tvangsinnleggelser på Blakstad åndssvakeanstalt‽
DE kan mene at de har rett til å sitte å bestemme over all netttrafikk hos andre, opprette kontoer i falske navn & prøve å hacke kontoene til unge jenter på nettet – & de får et klapp på skulderen fra politiet & en bunke trygdepenger fra NAV opp i rasshullet til å få lov til å fortsette overgrepene så mye de vil.

Det er her en kan lure på om politiet VIRKELIG mener at man skal anmelde mer datakriminalitet‽ I så fall er det bare å få ræva i gir fra politiets side.

For hvem har ansvaret for psykiatriske personer på nettet som er for friske til å tvangsinnlegges &/eller tvangsmedisineres bort fra det, men for syke til å ha ansvaret med sin nettbruk ved det‽

Er det NAV‽

Er det vedkommende leger/psykiater/psykolog‽

Er det politiet‽

Er det vedkommendes verger‽

Eller er det INGEN‽

(Politiet må gjerne legge igjen en kommentar på bloggen om det. Spesielt da politimannen Stig Arne Oma, som har hatt med det psykiatriske kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol å gjøre fra tidligere saker).

De som ikke har ansvar skal gis ansvar via ”noe” eller ”noen” eller ”noet”.

Det er av offentlig interesse at man kartlegger hvem som har ansvaret for personer med psykiatriske handikap på nettet med henhold til slikes nettbruk & manglende forutsetninger til forståelse av lovverket.

Det er her en kan lure på hva særorganisasjoner & interesseorganisasjoner innen psykisk helse & rus egentlig driver med‽

Hva er det disse interesseorganisasjoner gjør for å demme opp for nettkriminalitet & trygdemisbruk/diagnosemisbruk hos sine medlemmer & brukere‽

Er hensikten med statsstøtte & søknader om midler de søker om fra det offentlige bare fordekte ”velferdsløsninger”, som ikke har annet mål enn å beskytte sine medlemmer & brukergrupper mot straffereaksjoner for den kriminalitet personer innen psykisk helse & rus bedriver‽

Er det politisk korrekt at personer med psykiatriske handikap som Jonathan Alexander Stensvold Hol, ansatt hos http://www.mentalhelse.no/ (i følge han selv på sine nettsteder), skal få utføre så mye overgrep på nett han vil, for så å skryte av det på sitt eget nettsted under psevdonymet ”chan”. CHAN vises i nettadressen på flere av hans overgrepssteder.

Hvor mange mindreårige kvinner er det han ramser opp på sitt nettsted under psevdonymer som ”chan”, ”djimango”, ”daghol.no” med dusinvis av flere – & lenker til‽

Hva gjør egentlig politiet i Norge med uføretrygdede overgripere på nett‽ Gjør de noe i det hele tatt‽

Når han selv skryter av overgrepene under fullt navn & adresse viser det at han er 100% sikker å ikke bli straffet for det, fordi han har en psykisk diagnose som gjør han immun mot fengselsstraff & ansvarlighet for sine handlinger. Det er her enten tvangsinnleggelse eller tvangsmedisinering må til‽

At han selv skryter av å utføre nettkriminalitet på maskiner hos http://www.mentalhelse.no/ burde vel i seg selv være nok til at – dersom det er korrekt det han publiserer selv da som ”chan” – at http://www.mentalhelse.no/ mister midler for drift fra det offentlige‽

Jonathan Hol avslører på flere av sine nettkontoer mange andre uføretrygdede – han nevner alle med navn – Hva gjør disse når de oppdager at Jonathan Hol bretter ut på nettet om alle trygdede han har kjennskap til som er overgripere‽ Han nevner blant annet en person som er ufør med Aspergers som voldtok en 14. år ganmmel jente & fikk minimal straff for det fordi han skaffet seg diagnosen Aspergers som gjorde at han slapp tilstrekkelig fengselsstraff for voldtekten. (i følge utsagn fra Jonathan Hol selv på sin egen nettkonto på rssing som ”chan”). Er det slik at http://www.mentalhelse.no/ går god for slike overgrep hos sine ansatte‽

Det er for mange nettkriminelle blant uføretrygdede kasus & det er alt for lite innsyn & det er alt for lite tilsyn fra myndighetene sin side, med henhold til hva uføretrygdede kasus driver med på sin uføretrygdede fritid på nett – ikke bare for den type kriminalitet som den selvutleverende & selverkjennende Jonathan Hol bedriver – men som da mange uføretrygdede sitter med på nettet under dekke av å være for friske til å ikke vite hva de gjør, men for syke til å ta ansvaret for det.

Rollen & det økonomiske ansvaret som Dag Hol har til ofrene som verge for sin sønns handlinger bør det settes et søkelys på (opplysninger bloggen har fått fra politiet). Hvofor går ikke Dag Hol selv til politiet å rydder opp i forholdene rundt kriminaliteten til sin sønn‽ Hva gjør eller hva har moren til hans sønn gjort‽ – eller hans søsken‽ – for den som vet om kriminalitet & ikke varsler om det er medskyldige til det.

Bloggen sitter på opplysninger om at både Jonathan Hol sine søsken, mor & andre slektninger han har vet om kriminaliteten han bedriver – selv om det meste publiserer han jo faktisk selv. Dag Hol sin økonomi gjennom de siste år er selvfølgelig interessant med tanke på at det er svært lite sannsynlig at hans sønn kunne utført så omfattende ”greier” på nettet uten bistand fra andre. Når det er sagt så er det oppimot utenkelig at ikke hans lege ikke vet hva som bedrives på nettet fra sin klient. Leger kan selvfølgelig bli løst fra taushetsløfte i slike saker som tilfellet med Jonathan Hol dersom en sak mot han kjøres for retten.

Politiet bør foreta en gjennomgang av de økonomiske omstendigheter som har ført til omfanget av Jonathan Hol sin kriminalitet. Det er umulig å tro at han kunne utført all denne kriminaliteten KUN med midler fra trygd. Politiet bør kartlegge om han har venner som har vært delaktige i hans mangeårige kriminalitet på nett, & om nære slektninger har bistått han økonomisk til det.

I kjølvannet av politiets arbeid med den psykisk syke Jonathan Hol (i følge han selv på hans nettkonto ”chan channel”), så må dette få konsekvenser for store grupper på nett innen psykisk helse. Skylden for at mange vil bli tatt av politiet ligger selvfølgelig da på Jonathan Hol selv.

I følge de sporinger bloggen har foretatt, så er det ubegavetheten & hans lave IQ på nett som har ført til at han så lett ble avslørt for sine overgrep på nettet. Jonathan Hol var ikke dyktig nok på nett til å ikke bli avslørt for sine overgrep. Etter bloggen sin oppfatning er han for tilbakestående mentalt & for lite kreativ av natur til å være så mye annet enn en uføretrygdet innen psykiatriske diagnoser & de handikap det innebærer for slike. Selv om han da prøver desperat på søkemotoren Google til å få søk som leder han bort fra sine overgrep på nett.

Ut fra de kontoer Jonathan Hol har opprettet på nett trenger en ikke en gang å være lege for å se at kontoene hans bærer preg av å være opprettet av en psykisk utviklingshemmet person som ikke kan sies å være ansvarsbevisst nok til å burde ferdes på nett i det hele tatt. På alle hans nettsteder bærer innholdet preg av mental tilbakeståendeshet & kognitiv svikt. Sistnevnte antas å være årsakene til hans innleggelser hos psykiatrien (noe han beskriver selv på minst 3 av sine egne nettsteder).

Tro ikke at hans desperate forsøk på å gjøre sine treffsøk på Google til noe important som ”Hol Invest” – (det er sikkert investeringer i datakriminalitet på trygd dette dreier seg om da) 🙂 – er så mye annet enn et forsøk fra en person med psykiatriske diagnoser å lede oppmerksomheten bort fra sin selverkjente datakriminalitet på nettet. Det virker som om Jonathan Hol ikke har den mentale kapasitet som er nødvendig for å forstå de lovverk & regler som gjelder i samfunnet. Da må hans frihet innskrenkes i forhold til hva hans mentale handikap innebærer for samfunnet rundt han fra hans lege.

Google må &så en gang i fremtiden ta et oppgjør med overgrep på nett. DER har Google ikke gjort jobben sin. Skal Google beholde sin dominans på nettet i fremtiden, er det den umoralske biten av nettbruken til uskikkede personer på nett de må ta et oppgjør med først & fremst. Alle aktører på nett har et samfunnsansvar langs det å legge oppgaver til rette for et bedre nettmiljø for menneskehetens sunne & sanne utvikling.

Når det er sagt, så må en kunne si at http://www.datatilsynet.no har vært for slappe med å følge med på utviklingen av nettbruken til personer innen psykisk helse i Norge.

Her må http://www.datatilsynet.no være klarere i sine formuleringer om hva ANSVARET er med henhold til hva diagnosene til mange representerer av uheldige konsekvenser for et sunt & upsykiatrisk nettvett.

For dette har med ANSVAR å gjøre. For selv http://www.datatilsynet.no kommer ikke utenom at det aller aller ALLER meste av lovverk tilknyttet fornuftig nettbruk har for en stor del med personlig ansvar å gjøre.
Når dette personlige ansvaret bortfaller på grunn av en persons personlige diagnose i juridisk forstand, så må lovverket definere hvilke reaksjoner et samfunn skal ha mot ansvarsløshet på nett.

Teleselskapene bør ta et oppgjør med den ukultur at personer som er 100% uføretrygdede med mentale lidelser – som hverken kan skaffe seg førerkort eller være vergefri ut fra hva deres diagnoser innebærer, skal få lov til å opprette telefon UTEN å være juridisk ansvarlige med henhold til bruken av telefoni.

Det er ”rart” at teleleverandører & nettleverandører lar personer som er 100% uføretrygdede på grunn av mentale handikapp få lov til å opprette kontoer på nett, eller at de får lov til skaffe seg telefon/nett uten å juridisk kunne sies å være ansvarlige for bruken av telefonen/nettet ut fra hva sine diagnoser tilsier.

Det burde ikke være tilgang for personer som er 100% uføretrygdet ut fra en mental diagnose å få opprette telefon når de ikke kan ta ansvar for bruk av telefonen.

Den som ikke forstår sitt eget misbruk bør heller ikke få lov å opprette kontoer på nett uten at verger eller foresatte tar det fulle økonomiske ansvaret for nettbruken til de.

Det må rettes mer kritikk av leger/psykiatere/psykologer som ikke tar ansvar for å sette flere av sine klienter under tvangsparagrafen ut fra hva deres klienter driver med på sin uføretrygdede fritid på nett.

Det var et ”problem” spesielt da på 90-tallet – men &så et godt stykke opp over mot nyere dato – at Norsk psykologforening ( https://www.psykologforeningen.no/ ) skjermet ansatte psykologer som hadde et omfattende seksuelt misbruk av klienter i bytte mot utdeling av diagnoser & uføretrygd. Den lengstsittende president i Norsk psykologforening An-Magritt Aanonsen ble anmeldt flere ganger uten at psykologforeningen tok avstand fra de overgrep hun var ansvarlig for & delaktig i. Det er ingen som helst tvil om at Norsk psykologforening sviktet sine pasientgrupper, & samtidig forsøkte ved å la ansatte sitte lengst mulig på sine poster for å skape ryggdekninger via kameraderi som ”posisjoneringer” til sine psykologer, var svært aktive i flerfoldige overgrep som ikke er ennå avdekket til fulle – hverken i presse eller hos politi & påtalemyndighet.

#metoo – ser ikke ut til å ha kommet til hverken psykologer eller psykiatere i tilstrekkelig omfang.

”Problemet med det” er at når pasienter får utdeling av falske diagnoser & dermed uføretrygd i bytte mot seksuelle tjenester, er det meget sjelden pasientene går til politiet med det. Fordi de er redde for å selve bli politianmeldte & å miste uføretrygden sin.

Det finnes saker hos politiet der politiet selve har hatt for mange fordeler til å holde saker skjulte til at tilstrekkelig innsats fra poltiet har blitt gjort for å straffe overgrep – ikke bare de overgrep som er ramset opp her under føljetongen DUP – men overgrep som falske anmeldelser, falske anklager & falske vitneforklaringer.

En må kunne stole på at politiet gjør jobben sin, & at de ikke ut fra dårlig kompetanse lar være å etterforske saker på en forsvarlig måte. Unnlatelse av å straffeforfølge kriminalitet fører til at politiet mister respekt & innflytelse.

Akkurat når det gjelder nettkriminalitet er det en svært laber holdning fra politiet sin side å etterforske dette tilstrekkelig.

Ved å etterforske datakriminalitet tilstrekkelig burde politiet være oppegående nok til å oppfatte – at tar de en nettkriminell – så har de plutselig materiale nok til å ta dusinet av de.

For nettkriminelle er langt på vei avhengige av hverandre.

Det finnes svært få nettkriminelle som opererer kun på egenhånd.
Selv ikke psykiatriske kasus som Jonathan Alexander Stensvold Hol (som nevnt lenger oppe i innlegget) heller, for DEN sakens skyld.

https://www.advokatbladet.no/jussnytt-strafferett/senker-terskelen-for-a-domme-noen-til-tvungent-psykisk-helsevern/154009

Senker terskelen for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern.

– Vi må verne lokalsamfunnet mot farlige personer selv om de ikke skal sitte i fengsel. Vi må fange opp de som faller mellom to stoler.

Mange som har en psykosediagnose er ikke utilregnelige i straffelovens forstand. Det nye uttrykket omfatter både personer med alvorlige psykiske lidelser & personer med andre lidelser som alvorlig demens & autisme.

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykisk-helse/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke-oppgaver-og-samarbeid%281%29?lenkedetaljer=vis

Politiets ansvar for psykisk syke.
– Ut fra den store økningen av nettkriminalitet i Norge utført av uføretrygdede, er det på tide at lovverket med henhold til tilgang til straffeforfølgelse av trygdede med mentale lyter på nett endres.

Justisdepartementet bør gjøre endringer i straffeloven som skal gjøre det mulig å iverksette tiltak for å beskytte samfunnet mot kjeltringer som er såkalt ikke strafferettslige tilregnelige, men «friske» nok til å unngå tvangsinnleggelse. Frem til nå har det vært slappe psykiatere & for uegnede psykologer som har avgjort dette.

Samfunnet ikke har tatt høyde for at den formidable økningen av kasus med psykiske handikap som sitter døgnet rundt på nettet for å plage andre, er en trussel for velferdssamfunnet.

Hva alle disse med såkalte psykiske lidelser bedriver sin trygdede fritid med er for lite overvåket både med henhold til hva slike uførekasus på trygd driver med av kriminalitet i sin virkelige verden & i deres mer virtuelle verden.

Mange i denne gruppe uføretrygdede har i sin nettvandel misbrukt den frihet & tillit de har opparbeidet seg gjennom utstrakt lobbyvirksomhet & favorisering i form av fakelicious offerroller i mainstream media i Norge gjennom en årrekke.

Psykisk syke trygdede mennesker som ikke kan straffeforfølges for ansvaret ved sin nettbruk bør ikke ha lov til å opprette kontoer på nettet uten at en myndighetsperson står økonomisk ansvarlig for vedkommendes nettadferd.

Flere uføre i denne gruppe innen mentale lyter på trygd har verger fra NAV med henhold til å opprette bankkontoer etc etc etc – de får heller ikke ta førerkort. Men på nettet får de lov å sitte å stalke, feede & plage andre under dekke av at de ikke er klar over hva de gjør – & de henviser til sine psykiatriske diagnoser om de blir avslørte.

Uføretrygdede innen psykisk helse & rus har fått lov til å opparbeide seg for mange rettigheter som har blitt misbrukt. Det er misbrukerene av den tillit samfunnet har gitt de som må ta hele skylden for det.

– Tiden burde være inne for å styrke rettsvernet & rettssikkerheten for diagnosefrie & friske mennesker samt å klarlegge mer hvem som skal stå økonomisk ansvarlig når personer med mentale handikap utfører overgrep på nettet.

Hvilke lovverk er det som gir mange trygdede på nettet med psykiske diagnoser de er trygdet for, lov til å bestemme hvordan friske mennesker skal ferdes på nett‽

Hvilke lovverk er det som gir Jonathan Hol lov til utføre kriminelle handlinger på nettet uten å skulle bli stilt til ansvar for det‽

Enhver kriminell handling fra mentalt lytebefengte trygdede kasus er en kriminell handling for mye. Det er tydelig at mange uføretrygdede er friske nok til å utføre kriminell virksomhet, men syke nok til å slippe ansvaret ved det.

Svært mange uføretrygdede søker om uføretrygd som ”hvitvaskingsprosjekt” for å få selge narkotika & utøve kriminalitet uten at innsyn i kontoutskrifter & innsyn i ”egentlig hverdag” kommer myndighetene for dagen – & at dette er det bakenforliggende motivet for å søke trygd.

De skaffer seg mentale diagnoser slik at den trygd & diagnose de klistrer på seg har til hensikt å unngå å bli straffeforfulgte. Diagnosen de klistrer på seg gjør at de kan få fortsette kriminalitet under dekke av påklistrede mentale lyter der de fritas for ansvar for sine kriminelle handlingsmønster.

Man må likevel, som i sistnevnte avsnitt, anta at i det øyeblikk han eller hun velger å heve beløpet de mottar i form av trygd for en diagnose, har de selve erkjent at de ER nøyaktig hva sin diagnose innebærer av uheldige konsekvenser for sine omgivelser. Det er hva sin diagnose innebærer for sine omgivelser de får betalt av det offentlige for i egentlig forstand.

Dersom det IKKE skulle være slik, så må en kunne diskutere om uføretrygdede med mentale lidelser kan sies å ha tilstrekkelig egenrådig fri vilje til å vite sitt eget beste i stort nok omfang til at såkalte individuelle tilpasninger i behandlingen hos denne gruppe trygdede vil være til nytte for samfunnet.

Det er viktig at politiet gjenoppbygger respekt & tillit blant unge. Skal politiet gjenvinne tillit & respekt er første bud at de etterforsker kriminalitet tilstrekkelig. Det er viktig at politiet straffeforfølger falske anmeldelser, falske anklager & ukorrekte opplysninger som politiet ofte mottar – spesielt da kanskje fra uføretrygdede eller folk med da diagnoser – For troverdigheten til uføretrygdede beror jo tross alt mest av alt på hvilke diagnoser de har.

Politiet må vise en langt større vilje & innsats til å bekjempe nettkriminalitet. Det finnes Xmpler på at politiet ved å la være å etterforske nettkriminalitet tilstrekkelig har medført store overgrep mot en rekke personer.

Samfunnet bør kunne forvente at politiet kan lovverket godt nok, & at de dermed innhenter opplysninger nok på en troverdig måte slik at feiltolkninger av et saksforhold eller en saksforholdning unngås.

Når det finnes personer der ute som går fri for straff fordi politiet ikke gjør den jobben de er pålagt å gjøre, så har samfunnet et alvorlig problem med å gjenvinne tillit til at politiet er skikket til de opgaver de skal utføre. Jensen-saken er bare toppen av et isfjell. Da tenker ikke bloggen først & fremst på den sakstype som Eirik Jensen ble en del av. Det finnes mange saker der politiet ved å unnlate å straffeforfølge diagnostiserte personer diskrediterer rettsvernet for friske mennesker i Norge. Politiet gjør ikke nok for å ta på alvor de nødvendige utfordringer en verdig rettsstat bør ha i fremtiden.

Rettsstaten har et alvorlig dilemma moralsk & som etisk norm, dersom det syke menneske (et menneske som får betalt av det offentlige for å være sykt/ufør) skal ha rettigheter som innebærer fraskrivelse av ansvar for å utføre kriminalitet, men likevel ha den samme frihet som det friske menneske har.

For fraskrivelse av ansvar må regnes som en juridisk rettighet som ”gunst” så lenge som mennesker som har slik fraskrivelse har den samme frihet i samfunnet som de som ikke har adgang til ansvarsfraskrivelse som ”gunst”.

Bloggen mener det friske skal ta seg av det syke fordi det syke ønsker seg å bli som det friske. Men dersom det syke ikke ønsker seg å bli som det friske & vil heller forbli som det syke, så kommer det friske i et etisk dilemma om det er moralsk korrekt å ta seg av det syke.

La oss likevel tenke oss her at det er moralsk korrekt ut fra evnene & forutsetningene til det syke at det friske tar seg av det syke uforbeholdent. Men da må det syke underkaste seg det friske uforbeholdent for at dette skal være mulig å få til.

Dersom det syke skal få drite i personvern & rettigheter for det friske på nettet har det syke akseptert at de skal ha andre rettigheter enn det friske, & samtidig få betalt av det offentlige for en forskjellbehandling.

Det må det syke ha lov til å gjøre fordi det er sykt mener mange. Mange mener at det syke skal få frikort til kriminalitet fordi det er sykt.

Men da har man akseptert at det IKKE skal være samme rettigheter for det syke som for det friske.

Selv om uføretrygdede for tiden er en stor gruppe på nett i Norge (fordi de har mye fritid til det), så er det ikke bare uføretrygdede som sørger for å holde statistikkene over nettkriminalitet høye.

Det er tusseladdene & menn med mindreverdighetskomplekser – menn som har for svak & feigisert personlighet for tilfredsstillende integritet i sin hverdag. Slike som er livredde for å bli godt nok kjent med andre slik at de blir avslørte i sine skjulte dagsorden. Ofte havner de med partnere innen psykisk helse. Fordi partnerene de har eller har hatt, er for syke til å stille nok spørsmål til de eller for ubegavet til å avsløre de.

– Uansett – om det er uføretrygdede eller det er såkalte tusseladder som sitter på nettet for å plage andre, så er det en likhet i personlighetene til omtrent alle som bedriver nettkriminalitet. Det er at personene er mislykkede og korrumperendes kasus. De får seg ikke partnere som er spesielt attraktive – dersom de får seg partnere i det hele tatt – de er misunnelige på alt & alle fordi de er misfornøyde vesen med en laverestående moral av falsk SunnVerdighet som feildisponert SannFerdighet.

Det er en likhet som er så markant hos slike at en knapt kan si de har en egenrådig kvalitetsbærende personlighet av betydning utad i sin miljøbetonthet innad. Innad er de ofte svært lite tilfredsstillende kreative av natur for annet enn hva de skal mot andre – de byr sjelden på seg selv dersom de ikke tror de har fordeler av det. Dersom de i det hele tatt byr på seg selv noen gang på nettet i egentlig person, er det ut fra hva som feiler de i form av hvilke falske krumspring de har langs sine livsløgner & livsbedrag.

Om de virkelig har en opplevelse av seg selv som reell egenverdi som frie nok som selvstendige individer kan diskuteres. For de lever gjennom det å utsette andre for ”noe” på grunn av at de selve mangler mye.

Slike lever mest KUN for å utsette andre for noe, fordi de selve mangler det meste.

Bloggen har vært oppmerksom på de personer som på ulike måter har forsøkt å forhindre at informasjon som har vært publisert på bloggen har blitt publisert korrekt som kopier – eller på ulike måter at innhold som er publisert fra denne bloggen gjengis feil hos en tredjepart.

Bloggen vet at det finnes falske treffsøk både på innholdet fra denne bloggen & på bloggens forfatter. Bloggen vet hvem det er som har publisert dette. Det er korrekt å publisere ALLE personer med slikes personalia, & personer tilknyttet slike – som på ulike måter har forsøkt å begrense friheten til bloggen eller friheten & selvråderetten til bloggens forfatter på nettet. Det er korrekt å publisere personalia til personer som forsøker – & har forsøkt – å spre usannheter for å skjule innsyn hos seg selve i sine mangler på verdige moralske anliggende. Hensikten til slike er ofte å forsøke å lede oppmerksomheten bort fra deres egen kriminalitet.

Det er personer som har forsøkt å ta kontroll over ruteren & nettet tilknyttet bloggen for å forhindre at innhold relatert til vedkommendes kriminelle anliggende har kommet frem i lyset.

Dette har ikke vært uføretrygdede personer i så måte for SLIK måte.

Bloggen mener den har rett til å publisere vedkommende på bloggen med fullt navn & adresse samt andre omstendigheter som relaterer en misbruker til forsøk på å forhindre bloggen i å avsløre kriminelle handlinger, eller å forhindre bloggen sin integritet på nettet.

Bloggen mener det er korrekt å blande eventuelt arbeidssted til en misbruker inn i forholdets art & omfang.

Det ER urovekkende hvor mange som sympatiserer med forskjellbehandling, udemokratiske virkemidler & mer eller mindre fascistiske argumenter for at bare en side av en sak skal komme frem i lyset.

Bør personer være berettiget ytringsfrihet uten å kunne ta ansvarligheten ved det juridisk‽

Kan man ikke stå for sine ytringer rettslig, så bør man kanskje ikke få stå for de i utenomrettslige sammenhenger heller‽

≠ Føljetongen DUP (”Den Uføretrygdede Pandemien”) er i komplett form bak betalingmur. For tilgang til innleggene ta kontakt i kommentarfeltet.

Det må oppgis fullt navn, telefonnummer & adresse – & korrekt e-post – på alle henvendelser til bloggen.

Bloggen besvarer ikke anonyme henvendelser eller publiserer kommentarer fra personer der ikke fullt navn, adresse & telefonnummer – & korrekt e-post – er oppgitt.

Bloggen betrakter anonyme på nett som personer som enten lider av ulike former for identitetskriser &/eller personlighetsforstyrrelser, & at det er derfor de mangler forutsetninger til å fremstå i egentlig person.

Den som ikke evner å fremstå som den de er, vet ikke selve hva de er – etter bloggen sin mening – SE ellers retningslinjer for bloggen i innlegget datert 4. april 2011 (første innlegget på bloggen).

Er noen av dere usikre på retningslinjene ut fra begavelse & evne til innsikt‽ – ta kontakt i kommentarfeltet på innlegget deres leser nå, for å nøste opp i det 🙂

NEDENFOR følger et utdrag fra det

(publisert 4. april 2011)

En ikke ubetydelig del av innleggene på bloggen vil være private (private innlegg vises ikke på sidene til bloggen).

Private innlegg &/eller innlegg som er passordbeskyttet er kun tilgjengelige for de som henvender seg i kommentarfeltet på de innlegg der kommentarfeltet er åpent for allmenn ferdsel & ber om å få tilsendt passord for de innlegg som IKKE er åpnet for allmenn ferdsel.

Passord til innleggene sendes ut via mail til de som henvender seg for det.

Det må oppgis fullt navn, adresse & telefonnummer & korrekt e-post ved alle henvendelser til bloggen.

Kopiering av innhold på bloggen til bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Personalia til overtreder & politianmeldelse av overtredelser vil publiseres offentlig på bloggen.

Er en misbruker kjent for bloggen kan bloggen publisere personalia til denne ene misbruker helt til alle misbrukere har betalt & gjort opp for seg i tilstrekkelig grad etter de retningslinjer bloggen har satt for det.

Bloggen kan publisere venner, ”likere” & annen informasjon til en eventuell misbruker sine kontoer på nettet i et omfang etter hensiktene & i en hensikt etter omfanget.

Personer som er forbundet på ulike vis til en misbrukers konto på sosiale media & lignende, kan holdes medansvarlige til misbruket dersom hensikten med forbindelsen er å videreføre misbruket, eller på ulike måter samtykke til misbruket ved å ”samtykke med misbruker”. ”Liking av misbruk” anses som samtykkende adferdsmønstring.

Der ikke misbruket er forklart & språklig redegjort for tilstrekkelig fra misbruker, før misbruket har funnet sted, kan bloggen publisere årsakene til misbruket ut fra hva bloggen selv oppfatter som den egentlige årsaken til misbruket – som et på vegne av misbrukers manglende evner i så måte for DEN måte, i det å redegjøre for forholdets art & omfang.

Dersom det viser seg at en misbruker har en diagnose av mental art & omfang som da ikke er forenlig med å ferdes på nett ut fra hva misbrukers diagnose innebærer for misbrukers personlige ansvarlighet eller uansvarlighet for det, kan bloggen beskrive dette som om det er vedkommendes lege, verge eller ”saksbehandler” som ”foresatt” som har ansvaret for misbrukers atferd på nett, til disse sistnevnte på eget initiativ redegjør skriftlig til bloggen i kommentarfelt på bloggen for hvem som har det juridiske ansvaret for overgrepene til en misbruker med mentalt handikap/psykisk diagnose.

Bloggen besvarer KUN henvendelser relatert til bloggens innhold gjennom kommentarfelt på bloggen.

Bloggen regner med at alle som klarer å logge seg inn & ut av sine kontoer på sosiale media & nettet for å drive misbruk nødvendigvis må vite hva de gjør eller ha en viss forståelse av at det er det de gjør. Derfor oppfatter bloggen det slik at eventuelle psykiske diagnoser eller mentale handikap hos misbruker IKKE er en formildende omstendighet med tanke på erstatningssøksmål eller strafferettslig forfølgelse.
Bloggen kan publisere nettadresser til en eventuell misbrukers partnere/samboere, arbeidssted eller ”organisasjonssted” som kan lenkes opp mot misbrukets omfang & art derav, dermed & DERFOR.

For private henvendelser til bloggen skriv ”PH” på første linje i kommentaren, så blir IKKE kommentaren dere sender publisert offentlig på bloggen.

©℗® Svenn Dybvik

HTTP://BLOGG.IMPROVEME.SE/GENTEMOT/

שבת

שבת

שבת

Det er spennende tid vi er inne i. Kanskje er det nye og uante verdier som blir resultatet av en vanskelig tid med korona og en for mange annerledes tilværelse?

En del verdier er i hvert fall på vei til å bli gammeldags og lite tuftet. Selvopptatthet, egennytte, diagnoser for fakelicious uføretrygd er gammeldags og noe som ikke har ført verden fremover.

Det samme med kroppsfiksert yoga og alternativistisk vås og en del former for narsissistisk nirvana på uføretrygd der målet og hensiktene hos mange er nok med det å bli gjenfødt som et nytt vedtak om uføretrygd i sitt neste liv?

Ærlighet og moralsk høyverdighet er det som kommer til å bli på moten fremover. Det å være frisk og diagnosefri og begavet bør bli status igjen. For i alt for lang tid har samfunnet latt det få lønne seg å være både diagnosepreget, umoralsk og ubegavet.

Når en for stor del av en befolkning får det for seg at det å sykeliggjøre seg for pengenes skyld er tøft og moralsk kjekt, så vil dette samfunnet få problemer som ”fremtidsrettet norm”.

Når det gis for mange fordeler til det sykeliggjorte og ofte umoralske vil dette på sikt føre til at friske og begavede vil slutte å vise sin sympati for denne gruppe mennesker. Og spesielt da når man til stadighet ser at viljen til å VILLE bli friske og trygdefrie blir bare lavere og lavere hos visse grupper i samfunnet.

Bloggen tror at samfunnet etter hvert begynner å bli lut lei både personer innen psykisk helse og rus som har frikort til kriminalitet, frikort til uansvarlighet på nett ut fra hva deres diagnoser innebærer – og samfunnet er lut lei at kasus innen psykisk helse og rus ikke bruker sin uføretrygdede fritid på å ville bli friske og uføretrygdefrie.

For salige er de lytefrie langs skavankrytterenes sytesklie!


wordpress hemsida wordpress hemsida