Användarvillkor

(Senast uppdaterad 2015/05/01)

improveme.se och dess servrar och domäner ägs och drivs av Skönhetsportalen AB. Genom att starta blogg på våra domäner/servrar godkänner du även medlemsregistrering vilket innebär att du måste acceptera de angivna villkoren (nedan kallade Villkor). Detta gäller även om du vill kommentera inlägg i bloggar eller redaktionella artiklar som ligger på våra domäner. Villkoren utgör ett avtal mellan dig (nedan kallad användare) och Skönhetsportalen AB (nedan kallat SPAB), företaget som driver improveme.se. Villkoren är utformade för att främja online-komfort, samt för att våra användare ska vara medvetna om vilka regler som gäller.


När det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar avser Skönhetsportalen AB att följa de etablerade regler och förordningar som styr dessa.


1. Användarens skyldigheter

Användaren bör hålla sig till en traditionell och god nätetikett. Bland annat bör användaren avstå från att publicera förnedrande uttalanden eller anklagelser mot andra. Användaren skall även avstå från att publicera fraser och ord som kan anses vara stötande.

Användaren är skyldig att följa gällande lagar vid användning av improveme.se. Användaren får inte utföra eller uppmuntra olaglig verksamhet vid användning av improveme.se. Han eller hon får inte attackera någon minoritetsgrupp, det vill säga uttrycka ogillande av eller hota en grupp baserad på etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller religion. Användaren är förbjuden att publicera eller på annat sätt sprida barnpornografi eller bilder, filmer eller annat material som innebär sexuellt våld eller tvång av någon person. Användaren får inte sprida nakenbilder eller liknande provocerande material på improveme.se.

Användaren är förbjuden att publicera eller på annat sätt sprida upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från upphovsmannen. Användaren är således förbjuden att ladda ner och sprida musikfiler (dvs. mp3-filer), bilder eller filmer på hans eller hennes blogg, om inte användaren i själva verket har skapat sådana bilder, musikfiler eller filmer, eller hämtar medgivande av upphovsrättsinnehavaren.

Användaren innehar inte rätt att använda sin blogg och/eller improveme.se för kommersiella syften, till exempel försäljning eller reklam för produkter eller tjänster, såvida han eller hon inte erhåller ett skriftligt medgivande från SPAB. Användaren är förbjuden att använda improveme.se som distributionskanal för kommersiella budskap, post, spam eller kedjebrev. Användaren får inte heller systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda via improveme.se.

SPAB förhandsgranskar inte information i bloggar eller kommentarsfält. SPAB tar däremot bort inlägg som bryter mot svensk lag eller som vi av andra skäl anser olämpliga när detta upptäcks/anmäls till oss. Användaren är personligen straffrättsligt ansvarig när det gäller allt material som han eller hon publicerar på improveme.se. Om dina inlägg har ett innehåll som på ett eller annat sätt leder till att SPAB blir skadeståndsskyldiga gentemot tredje part är användaren ansvarig att hålla SPAB skadeslös.

SPAB följer lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112).


2. Registreringar och lösenord

Vid registreringen kommer användaren att få ett lösenord. Detta lösenord är användarens nyckel till bloggen. Användaren är ansvarig för att lösenordet förblir konfidentiell och bör därför inte avslöja sitt lösenord till en tredje part. Användaren skall se till att tredje part inte får tillgång till lösenordet. Användarens konto kan raderas, blockeras eller tillfälligt stängas om SPAB misstänker att användaren har lämnat oriktiga uppgifter vid tidpunkten för registreringen. Detsamma gäller om användaren har registrerat sig för flera konton, skapat en profil som inte är personlig eller om SPAB har anledning att tro att användarkontot används av flera personer. Endast registrerade användare har rätt att använda kontot.


3. Suspension av medlemskap och påföljder om villkoren bryts

SPAB fördömer aktiviteter som enligt oss utgör en överträdelse av tillämpliga lagar och SPAB:s interna regler och förordningar. I de fall en användare bryter mot villkoren och/eller lagen har SPAB rätten att radera, blockera eller avbryta användarens tillgång till bloggen. Dessutom kan ett sådant beteende leda till både bestraffande böter och fängelse. Om SPAB anser att ett agerande är ett brott mot villkoren och/eller tillämpliga lagar, kan SPAB varna användaren, spärra användarens konto eller radera kontot utan förvarning. All den information/data som användaren har sparat på improveme.se kan därmed komma att försvinna direkt. Om lagar bryts kan en polisanmälan komma att göras. SPAB kommer successivt ta bort konton för användare som fortsätter att visa dåligt online-beteende. SPAB kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av borttagning av sparat material eller de skador som användaren kan uppleva om hans eller hennes konto raderas.

Alla försök att hacka SPAB:s datasystem kommer att resultera i en polisanmälan. Missbruk av SPAB tjänster/funktioner är absolut förbjudet.

SPAB förbehåller sig rätten att avbryta medlemskap och radera all användardata och information utan att detta föregående meddelas till användaren om en användare inte har loggat in i hans eller hennes konto under en period av en (1) månad.


4. Överföring

Medlemskap och blogg hos improveme.se är individuellt och får ej överlåtas till tredje part.


5. Ansvar

Användaren skall personligen ansvara för att angivna regler och förordningar tillämpas när användaren använder improveme.se. SPAB får ej hållas ansvarig för eventuella skador som orsakats av att användaren har utnyttjat improveme.se i strid med villkoren eller de tillämpliga regler och förordningar som angetts. SPAB ansvarar inte för att material som publicerats av användare på improveme.se skyddas av obehörig användning eller förstörelse av andra användare eller tredje part. SPAB kan heller aldrig hållas ansvarig för annat material som användaren har förlorat eller inte har lyckats ladda upp online på improveme.se. Oavsett om detta har berott på driftstörningar eller annat tekniskt fel hos improveme.se.


6. Rättigheter som SPAB uppnår från användaren

SPAB förbehåller sig rätten att fritt kopiera, ändra, visa och distribuera användarens material som har skickats till improveme.se. Sådan verksamhet inbegriper, men är inte begränsade till, användning av att främja improveme.se. För att förhindra trakasserier, pornografi, missbruk och olaglig eller oönskade verksamheter skall SPAB ges full tillgång till användarens konto för att undersöka eventuella klagomål och rapporter. SPAB och dess utvalda samarbetspartners förbehåller sig rätten att vidarebefordra information och kommersiella meddelanden till sina medlemmar/bloggar via SPAB:s funktioner och till den e-postadress som vid tidpunkten för registreringen angavs av användaren. Sådana meddelanden kan skräddarsys för passa användarens intressen eller hans/hennes förmåga att svara på frågor. Användaren kan komma att nekas kommersiella meddelanden från improveme.se (opt out). Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att föras av SPAB. SPAB förbehåller sig rätten att sälja resultaten. Det statistiska materialet är inte på något sätt kopplade till enskilda personer, användarnamn, e-postadresser, adresser eller andra uppgifter som kan användas för spam eller liknande aktiviteter. I fråga om att marknadsföring och marknadsundersökningar avser SPAB att tillämpa de fastställda regler och förordningar som styr dessa.


7. Användardata

SPAB är ansvarig för användardata som lämnas genom användning av improveme.se. SPAB: s kontaktuppgifter finns i slutet av villkoren. SPAB: s mål är att skydda den personliga integriteten för användaren. SPAB kommer alltid lägga stor vikt vid att skydda den information som lämnas av användaren och kommer att följa gällande lagar och förordningar (1998:204) (PUL) för att skydda integriteten hos användaren. Endast ett fåtal utvalda personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. SPAB använder data på ett sådant sätt som är nödvändigt för att säkerställa användarens möjligheten att nyttja improveme.se och dess funktioner på en regelbunden basis. Användarens adress och telefonnummer eller övrig lämnad information kan användas i analys, utveckling, information, marknadsföring, direkt marknadsföring, (t.ex. via SMS och e- post) samt marknadsundersökningar som distribueras av SPAB eller valda partners, förutsatt att användaren inte skriftligen har meddelat detta till SPAB. När det gäller direkt marknadsföring skickas via e-post eller post.


SPAB använder cookies när du besöker improveme.se. Cookies är korta informativa filer som sparas i användarens dator. Det främsta skälet för att använda cookies är att SPAB vill se till att dess medlemmar ska kunna använda webbplatsen på bästa möjliga sätt. Cookies kan inte användas för att identifiera den enskilde användaren i sig, endast den webbläsare som är installerad i användarens dator som utnyttjas varje gång du besöker vår hemsida. Eftersom cookies inte innehåller virus, kan de inte förstöra information som sparas på användarens dator.

Genom att acceptera villkoren vid tidpunkten för registreringen, ger användaren sitt samtycke till användning av personuppgifter som behandlas i avsnittet ovan (användardata). Användaren har rätt att en gång per år gratis få en genomgång av sina personuppgifter som används av SPAB. Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke i fråga om användningen av personuppgifter när som helst. Användaren kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om dessa visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.


8. Regler för bilder

Användaren ska följa lagen; samt de regler som anges i användarvillkoren när det gäller bruk av bilder. Användaren är själv juridiskt ansvarig om denne gör sig skyldig till brott mot upphovslagen. SPAB förbehåller sig rätten att utan förvarning avvisa eller ta bort användarkonton eller bilder om dessa kan betraktas som stötande eller på något sätt strider mot villkoren och/eller tillämpliga regler och förordningar. Icke-godkända bilder kommer att tas bort från hemsidan utan förvarning. SPAB: s bedömning av hurvida en bild är godkänd eller inte är individuell och kommer inte att bli föremål för diskussion.


9. Spel och tävlingar


Vid spel och tävlingar som anordnas online på improveme.se: där vinsten har ett värde som överstiger 100 kronor kommer det rapporteras till det lokala Skatteverket.


10. Ändring av villkoren

SPAB behåller ensamrätt att ändra villkor som styr användningen av improveme.se. SPAB råder användare att besöka webbplatsen för villkoren ofta för att upptäcka eventuella förändringar. Om förändringarna är av sådan betydelse att användningen av improveme.se skulle förändras på ett märkbart sätt kommer användaren underrättas. Genom att kontinuerligt använda improveme.se har användaren anses ha samtyckt till de ändrade villkoren. Om en användare önskar att avsluta sitt medlemskap, kan han eller hon avbryta detta genom att kontakta improveme.se.


11. Kontakt och klagomål

SPAB:s målsättning är att användarna ska känna sig välkomna, trygga och bekväma på improveme.se. Vi kan dock inte garantera att alla tjänster fungerar felfritt. Eventuella klagomål eller anmärkningar på SPAB:s verksamhet, bloggar, material och kommentarer bör göras direkt när skäl för sådana klagomål/anmärkningar upptäcks.


Kontaktinformation anges nedan:

Mail: [email protected]

Telefon: + 46 8 611 90 10

Skönhetsportalen AB
improveme.se
Engelbrektsgatan 5
SE 114 32 Stockholm